Седница Градског већа 26. октобра

Почетак » Седница Градског већа 26. октобра » Актуелно » Седница Градског већа 26. октобра

Данас је одржана шеста седница Градског већа, на којој су разматране три тачке дневног реда.

Разматран је предлог закључка о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека „Ваљево“. На дан 15. септембра 2020. године године АУ је исказала дуговање за основне обавезе из пословања у износу од 107.231.446,47 динара. Вредност укупне имовине је исказана у износу 12.518.669,37 динара. Неисплаћене обавезе за раднике износе 21.781.077,90 динара. Обавезе према добављачима износе 85.450.368,57 динара. Укупна дуговања Апотеке не садрже укупан износ камата на основни дуг, накнада, судских и других трошкова с обзиром да се износ овог расхода обрачунава на сваки дан кашњења до коначног извршења обавезе и друге трошкове који могу настати након измирења основног дуга Апотеке, за које се средства планирају у буџету Града Ваљева, у складу са законом. По измирењу дела потраживања повериоцима, планираће се средства у буџету града Ваљева и иста ће се исплатити најкасније до 31. децембра 2021. године у дванаест једнаких месечних рата.

Чланови Градског већа су прихватили закључак о спроведеним активностима којима се решава статус Здравствене установе Апотека „Ваљево“.  Спроведен је поступак контроле над радом и пословањем Апотеке на дан 15.09.2020. године; сачињен је Извештај о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа чији је оснивач град Ваљево, у којем се констатује основни износ дуговања, као и да је код Апотеке наступила трајна неспособност плаћања, претећа неспособност плаћања, односно презадуженост под условима прописаним законом којим се уређује стечај; Усвојен је Извештај од стране Скупштине града Ваљева и донета Одлука о прихватању измирења неизмирених обавеза Апотекарске установе „Ваљево“ чији је оснивач град Ваљево.

Образована је Радна групе за анализу модела за решавање статуса  АУ “Ваљево“. Руководилац радне групе је помоћник градоначелника Ваљева Милош Милутиновић. Задатак радне групе је да анализира моделе за решавање статуса Здравствене установе Апотека „Ваљево“ са аспекта утицаја на пословање Установе, са посебним освртом на смањење дуговања, изводљивости, времена за спровођење и ефекта на статус запослених – и о истом сачини извештај.