Седница Градског већа 28. септембра

Почетак » Седница Градског већа 28. септембра » Актуелно » Седница Градског већа 28. септембра

На данашњој седници Градског већа, трећој по реду, разматране су  три тачке дневног реда и то предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о грађевинском земљишту, затим предлог Одлуке о поверавању послова управљања и одржавања на изграђеној канализацији отпадних  вода  у  насељу „Баир“ и предлог Решења о давању сагласности на прву  измену  и  допуну   програма пословања  „Агроразвој-ваљевске долине“  д.о.о  Ваљево, за 2020. годину.

Чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о грађевинском земљишту.

Разлог за доношење ове одлуке је садржан у Закону о планирању и изградњи јер је дата могућност локалним самоуправама да саме уреде поступак, услове, начин и програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини. Интерес Града је да се  у случајевима када је инвеститор изградње објекта од значаја за град, јавно предузеће чији је оснивач Република Србија – омогући успостављање права службености на непокретности у јавној својини, без накнаде. Ово право односи се искључиво на реализацију пројеката који су од економског интереса града и који доприносе унапређење локалног  економског развоја Града, побољшања услова живота грађана и инфраструктуре.

Послови управљања и одржавања на изграђеној канализацији отпадних вода у  насељу „Баир“ поверавају се ЈКП „Водовод Ваљево“ на неодређено време, а обухватају одржавање канализационе мреже у стању функционалне исправности тако да обезбеди трајну и квалитетну услугу одвођења отпадних вода од корисника и друге послове који су у функцији управљања овом канализацијом.

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у обавези града да изграђене уређаје, објекте и опрему јавне канализације преда ЈКП „Водовод Ваљево“, како би се створили услови за обављање комуналне делатности од значаја за остваривање животних потреба грађана кроз обезбеђење одговарајућег квалитета обима и континуитета пружања ове услуге.

Уговор о поверавању послова управљања и одржавања на изграђеној канализацији отпадних вода у насељу „Баир“ биће закључен између града Ваљева  и ЈКП „Водовод Ваљево“.

Разлог за доношење прве измене и допуне програма пословања условљен је потребом смањења расхода и издатака у циљу уравнотежења буџета града Ваљева у складу са  Упуством за припрему одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину – други ребаланс. Изменом програма пословања доћи ће до смањења планираних средстава за реализацију наведеног програма.

Предузеће „Агроразвој-ваљевске долине“ планира укупан приход у 2020. години 57.500.000,00 динара. Средства за реализацију „Програма подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева  за 2020. годину“ су буџетом града Ваљева планирана у износу од 52.000.000,00 динара, умањују се за  2.500.000,00 динара и износе 49.500.000,00 динара. Ово су наменска средства и намењена су за мере подстицаја у пољопривреди.

Све тачке које су данас разматране су једногласно прихваћене од стране Градског већа  и  биће на дневном реду наредног скупштинског заседања.