Седница Градског већа одржана 1. јуна

Почетак » Седница Градског већа одржана 1. јуна » Актуелно » Седница Градског већа одржана 1. јуна

На данашњој седници Градског већа разматран је предлог Одлуке о изменама Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. Доношењем ове одлуке врши се усклађивање одредаба постојеће Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у погледу акта којим се утврђује унутрашње уређење и систематизација радних места у Заједничком правобранилаштву. Одредбе члана 32. постојеће одлуке усклађене су са одредбама Одлуке о Градској управи гарада Ваљева којом је Градска управа организована као јединствен орган.

Утврђен је предлог одлуке о изменама Одлуке о престанку важења одлуке о накнадама за рад Градских управа града Ваљева. Доношењем одлуке врши се усклађивање са одредбама Закона о буџетском систему.

Чланови Градског већа дали су сагласност на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Топлана-Ваљево“. Законом о јавним предузећима прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на акт о процени вредности капитала као и на програм и одлуку о својинској трансформацији. Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28. децембра 2017. године донела Одлуку о улагању у капитал ЈКП „Топлана-Ваљево“ права својине на стварима у јавној својини града Ваљева и Одлуку у учешћу у основном капиталу ЈКП „Топлана –Ваљево“. Такође је дата сагласнот на Одлуку о изменама и допунама статута Међуопштинског архива Ваљево јер је потребно да се усклади са Законом о култури.

Утврђен је предлог Одлуке о изградњи сеоских водовода из система Стубо-Ровни  у 2018. години. Приступа се изградњи сеоских водовода на територији града Ваљева из регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни. Градиће се сеоски водоводи на територији насељених места Стубо, Ровни, Дивци-Веселиновац, Кланица-Ваљевска Лозница и Балиновић-Јовања. Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на статут ПУ „Милица Ножица“ Ваљево.

Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљева започиње се спровођење јавног конкурса за избор директора. Такође се спроводи  јавни конкурс за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево и ЈКП „Полет“ Ваљево.

У годишњем извештају о реализацији приспелих средстава на рачун буџета града Ваљева од наплаћених новчаних казни за учињене прекршаје у саобраћају у 2017. години стоји да је збир утрошених средстава у 2017. години износи 23.182.238,86  динара.

Утврђен је предлог решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Ваљева. Циљ комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града Ваљева.

Утврђен је предлог решења о измени решења о образовању Савета индустријске зоне „Стефил“ у Ваљеву.

Такође је усвојен и предлог решења којим је дата сагласност на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица којом се предлаже да се Весни Милошевић из Лукавца исплати износ од 60 000 хиљада динара на име накнаде штете настале услед уједа паса луталица.