Седница Градског већа одржана 10. јула

Почетак » Седница Градског већа одржана 10. јула » Актуелно » Седница Градског већа одржана 10. јула
Veće_10_jul_2Veće_10_jul_1

На данашњој 55.седници  седници Градског већа, разматрани су и прихваћени прошлогодишњи извештаји о раду јавних комуналних предузећа „Стубо-Ровни“, „Водовод-Ваљево“, „Видрак“, „Топлана-Ваљево“, као и извештаји „Агроразвој-Ваљевске долине“,  Туристичке организације и Савета за здравље града Ваљева. Такође су чланови Градског већа дали сагласност на одлуку о расподели остварене добити ЈКП „Водовод-Ваљево“, „Видрак“ и „Топлана“.Утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о организовању јавног предузећа „Ваљево-турист као туристичке организације, и предлог одлуке о измени одлуке о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији града Ваљева.Такође Веће је утврдило и предлог решења о давању сагласности на статут Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ и на одлуку о изменама статута Народног музеја Ваљево.

Обавезе Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, на крају прошле године износиле су 9.682.922.906,00 динара, од којих је 8.503.399.422,00 динара инвестициона обавеза Републичке дирекције за воде, а износ од 1.144.420.392,00 динара дугорочних обавеза се може претворити у капитал овог предузећа. Укупно остварени приходи и укупни расходи били су у равнотежи и износе 57.003.004,00 динара. Приходи као и расходи су мањи за 3 % у односу на планиране у 2017. години.

Укупна инвестициона улагања у прошлој години износила су 136.552.005,00 динара, тако да је план реализован са 97 % и у складу са опредељеним средствима. Инвестициона улагања у 2017.години су финансирана средствима из буџета Републике у износу од 127.015.334,00 динара за грађевинске радове и друге инвестиционе активности на брани и акумулацији и средствима из буџета града Ваљева у износу од 9.536.671,00 динара за капиталне субвенције. Инвестициона улагања која се односе на брану и акумулацију „Стубо-Ровни“ реализована су у прошлој години у износу од 129.820.809,00 динара. У прошлој години обављале су се и инвестиционе активности на објектима регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде, локалном цевоводу и резервоару за село Стубо и локалном цевоводу за снадбевање водом дела насељених места Дивци, Веселиновац, Кланица и Ваљевска Лозница.

ЈКП „Водовод-Ваљево“ је у прошлој години уредно је снадбевао здравом пијаћом водом  потрошаче на територији града, приградских насеља, Дивчибара и сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“. Током прошле године вршене су  интерне анализе воде  у лабараторији  предузећа, тако да је урађено преко 12.000, као и 598 микробиолошких анализа. Екстерне анализе квалитета сирове воде из резервоара и воде из дистрибутивне мреже у Ваљеву, на Дивчибарама и сеоским водоводима „Кукаљ“ и „Прскавац“ вршио је Завод за јавно здравље Ваљево и квалитет воде био је у складу са Прaвилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Укупне обавезе на крају прошле године износиле су 219.833.390,24 динара и исте су биле за 11% мање него обавезе на крају 2016. године. У прошлој години укупан број корисника производа-услуга основне делатности овог предузећа је био на нивоу остварења из претходне године и износио је 31.000 корисника у категорији физичких лица и 1000 корисника у категорији правних лица. У току прошле године вршена је изградња нове и реконструкција старе водоводне и канализационе мреже тако да је укупно реконструисано и изграђено 13.470 метара, вредности од 55.183.090,11 динара. Радови су финансирани из градског буџета у износу од 31.758.972,49 динара и из средстава предузећа у износу од 23.424.117,62 динара. ЈКП „Водовод-Ваљево“ је изводио и активности на сеоским водоводима „Кукаљ“ и „Прскавац“, а реализована је и четврта фаза увођења система даљинског надзора којим се омогућује праћење и функционидање водоводне мреже у градском подручју.

Укупно остварени приход у прошлој години износио је 435.099.655,33 динара, што износи 16% више од оствареног прихода у 2016. години и за 7% је већи од планираног. Тако на основу остварених прихода и расхода у прошлој години осварена је добит у пословању у износу од 19.079.032,57 динара. Из финансијских извештаја за 2017

. годину може се закључити да је ово предузеће, после дужег низа година остварило позитиван пословни резултат.

ЈКП „Видрак“ је у прошлој години остварило позитиван финансијски резултат и исказало је нето добит у износу од 120.843,41 динара. Одлуком Надзорног одбора предузећа 50% остварене нето добити у износу од 60.421,70 динара биће усмерено ЈКП „Видрак“, а остатак од 50% истог износа биће уплаћено оснивачу. У извештају о раду се констатује да су укупне обавезе крајем прошле године износиле 26.805.189,00 динара и за 3,4% су мање него на крају 2016. године. Крајем 2017. године ненаплаћена потраживања од грађана и привреде су износила 86.619.237,00 динара. У укупном износу ненаплаћених потраживања грађани учествују са 61.850.011,00 динара, а привреда са 24.769.226.00 динара, по основу пренетих потраживања и укупне фактурисане вредности са једне стране и наплаћених потраживања у 2017. години, са друге стране, може се закључити да је степен наплате износио 74,27 % уз констатацију да су наплатива потраживања износила 74.856.376,00 динара.

Степен наплате у извештајној години ЈКП „Топлана-Ваљево“ је био 83%. Обавезе ЈКП „Топлана-Ваљево“ на крају прошле године износиле су 1.289.086.845,00 динара а најзначајније обавезе су по основу примљених донација и државних давања за инвестиције, затим следе обавезе по кредитном задужењу из програма KFW и обавезе према Робним резервама (позајмица мазута). У извештајној години у овом предузећу остварене су инвестиционе активности у укупном износу од 27.507.000,00 динара од планираних 50.710.000,00 динара.Реализована инвестициона улагања се односе на активности набавке и уградње топлотних подстаница, ширења вреловодне мреже, набавке опреме и сервисних возила. У прошлој години изграђено је 266 метара вреловодне мреже и извршена уградња седам топлотних постаница. На даљински систем грејања прикључени су објекти укупне грејне површине од 7.960 квадратних метара. Остварени приходи већи су од остварених расхода, тако да је ово предузеће завршило пословну 2017. годину са нето добити од 52.522.968,37 динара.

У прошлој години „Агроразвој –ваљевске долине“ д.о.о. није пословало као добитно предузеће јер су приходи и расходи били у равнотежи.

Туристичка организација Ваљево имала је суфицит у пословању у прошлој години у износу од 304.505,53 динара. Она је  остварила приход од 25.665.027,32 динара, од којих је из средстава буџета града приходовано 23.009.190,41 динара, а сопствених прихода је остварено 2.145.179,60 динара, док донације и трансфери од других нивоа власти у укупном приходу учествују са 174.657,31 динара и средства добровољних трансфера правних и физичких лица у износу од 336.000,00 динара.Током прошле године ТОВ је реализовала све активности и планове који су предвиђени програмом за 2017. годину. Током прошле године учествовала је на осам сајмова, на 23 манифестације и узела је учешће на посебним догађајима, као организатор, суорганизатор или излагач. Активно је промовисала Ваљево и његове туристичке локалитете кроз учешће на сајмовима и манифестацијама, као и кроз медијску промоцију и друштвене мреже. Убудуће ће пратити нове трендове  на туристичком тржишту, са намером да утиче на повећање квалитета услуга код свих привредних субјеката из области туризма.

Чланови Градског већа су донели решење којим је дата сагласност на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица да се Славољубу Јанковићу из Лелића исплати износ од 66.800,00 динара на име накнаде штете услед угинућа домаћих животиња од уједа паса луталица.

Коначну одлуку о овим тачкама ће донети одборници на наредном скупштинском заседању које је планирано да се одржи у петак 20. јула 2018. године.