Седница Градског већа одржана 15. марта

Почетак » Седница Градског већа одржана 15. марта » Актуелно » Седница Градског већа одржана 15. марта

Градско веће је на данашњој 48. редовној седници разматрало две тачке дневног реда.

Разматран је и утврђен предлог Одлуке о поверавању послова управљања и одржавања сеоског водовода Жабари. Послови управаљања и одржавања сеоског водовода Жабари у Жабарима поверавају се ЈКП “Водовод-Ваљево“ на период од две године и обухватају санацију објеката и мреже, контролу утрошка воде, наплату утрошене воде, расподелу расположиве количине воде у условима несташице, редовну контролу воде као и друге послове који су у функцији управљања овим сеоским водоводом. ЈКП “Водовод – Ваљево“ и корисници сеоског водовода ће закључити уговор којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе које се односе на коришћење, висину накнаде за утрошену воду, контролу и наплату утрошене воде, расподелу расположиве количине воде и друго. Средства за обављање  ових послова биће обезбеђена из буџета града Ваљева, цене за утрошену воду, од наменских средстава корисника водовода и других извора у складу са законом. Разлог за доношење ове одлуке садржан је у законској обавези града да створи услове за обављање комуналне делатности снадбевање водом за пиће као делатности од значаја за остваривање животних потреба грађана кроз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета пружања ове услуге. У насељеном месту Жабари постоји већ изграђен сеоски водовод, којим је до сада управљала месна заједница. Потребно је да се послови одржавања и управљања повере јавном предузећу које је регистровано за обављање комуналне делатности снадбевања водом за пиће да би се у потпуности уредило континуирано функционисање.

Такође је разматран и утврђен Предлог закључка о усвајању годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2018. годину. Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, а садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије. У складу са законом и упутством Министарства пољопривреде, предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта припрема Комисија за израду

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева коју образује надлежни орган. Комисија припремљен предлог Годишњег програма (који је потписан од стране чланова комисије) доставља министарству на сагласност. Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2018. годину је образовао градоначелник, и она је у  складу са законом израдила предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за период 2018. године.

Комисија за давање мишљења на програм (коју је образовао градоначелник) дала је позитивно мишљење, а сагласност на програм је доставило Министарство пољопривреде и заштите животне средине 12. марта 2018. године сходно члану 60. Закона о пољопривредном земљишту.

Коначну одлуку о овим тачкама ће донети одборници на наредном скупштинском заседању које је заказано за петак 16. март 2018. године.