Седница Градског већа одржана 17. јула

Почетак » Седница Градског већа одржана 17. јула » Актуелно » Седница Градског већа одржана 17. јула

Чланови Градског већа су утврдили предлог Одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017. године одређен је максималан број запослених на неодређено време за град Ваљево -1305 запослених. Наведену одлуку донела је Влада Републике Србије и она представља основ и оквир за одређивање броја запослених у субјектима система града Ваљева. Овим изменама а у оквиру максимално одређеног броја запослених на неодређено време, врши се прерасподела броја запослених у субјектима система града Ваљева према потребама ефикаснијег обављања послова, а самим тим и функционисања наведених субјеката у систему града Ваљева. Измене обухваћене овом одлуком односе се на повећање за поједног запосленог у ТОВ и Народном музеју Ваљево, док је број запослених у ЈКП „Водовод“ и „Видрак“ смањен за по једног извршиоца. Повећањем броја запослених у ТОВ и Народном музеју омогућава се несметан рад ових установа, док смањење броја запослених у ЈКП „Водовод“ и „Видрак“ неће имати последице по редован рад и функционисање ових предузећа.

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог закључка о усвајању прве измене плана комуналне изградње и одржавања  објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину. За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овом Изменом плана опредељена су укупна средства од 1.018.158 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину. Расходи за програм  комуналне делатности су планирани у износу од 367.000.000 динара, за програм локално економског развоја 90.000.000 динара, за програм развоја туризма 1.200.000 динара, за програм заштите животне средине 36.000.000 динара, за програм путне инфраструктуре 482.338.000 динара, за програм основног образовања 9.690.000 динара, за програм средњег образовања 1.820.000 динара, за програм развој спорта и омладине 26.510.000 динара и за програм локалне самоуправе 3.500.000 динара.

Чланови Градског већа су утврдили предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања као и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2018. годину.

Разлози за доношење измена и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2018. годину је измена финансијског плана и плана инвестиција због додатно опредељених средстава из Одлуке о буџету града за ову годину. Овом изменом програма укупни приходи су повећани за 16.000.000, 00 динара или за 3% са планираних 472.446.000,00  динара на износ од 488.446.000,00 динара.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања и програма коришћења субвенција из градксог буџета, ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину. Такође је утврђен предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2018. годину.

Утврђен је и прослеђен одборницима Скупштине града предлог решења о давању сагласности на употребу имена града Ваљева, у промени назива спортског удружења Стрељачки клуб „Центар плус“ у Стељачки клуб „Ваљево 1880“.

Град Ваљево и КУД „Ђердан“ закључиће Споразум о вансудском поравнању о начину измирења дуга, на име неплаћене закупнине за пословни простор у Чика Љубиној улици, у укупном износу од 1.178.645,77 динара.

Утврђени су предлози одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Полет“ и Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево.

Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на одлуку о изменама статута Установе за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“.Управни одбор ове установе је донео Одлуку о изменама Статута коју ће оснивач разматрати ради давања сагласности. Наведеном одлуком одредбе Статута  установе „Модерне галерије“ ваљево су усклађене са одредбама Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за производни објекат у делу насељеног места Мрчић је допуњен по захтеву Градских већника са седнице која је одржана 04. јула када је затражено да буде прецизирана производна делатност.

Чланови Градског већа су донели одлуку о коефицијентима за обрачун и исплату плата постављених лица, а такође и решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата начелника и заменика начелника Градске управе града Ваљева.