Седница Градског већа одржана 24. априла

Почетак » Седница Градског већа одржана 24. априла » Актуелно » Седница Градског већа одржана 24. априла

На 51. седници Градског већа која је данас одржана разматрани су извештаји о раду Дома здравља Ваљево, Здравствене установе Апотека „Ваљево“ и установа културе. Чланови Градског већа утврдили су предлоге решења о давању сагласности на извештај рада Здравствене установе Апотека „Ваљево“  и Дома здравља „Ваљево“ за 2017. годину. У извештају за 2017. годину стоји да је  Дом здравља Ваљево остварио укупне приходе у износу од 473.476.000,00 динара. Улагањима у опрему, адаптацијом и поправкама у згради Дома здравља Ваљево ,из средстава која су обезбеђена из градског буџета и наставком са значајним улагањима у најнеопходнију медицинску опрему и текуће одржавање објеката Дома здравља у 2018. години обезбедиће се бољи услови за пружање адекватне здравствене услуге корисницима, а све у циљу побољшања квалитета рада. Од априла 2017. године Дом здравља је акредитована здравствена установа на период од максималних 7 година.

Апотека „Ваљево“ у 2017. години остварила је укупне приходе у износу од 601.910.421,59 динара док укупни расходи износе 599.798.254,02 динара тако да је установа  31.12.2017. имала суфицит у износу од 2.112.167,57 динара.

Осим тога, Веће је прихватило извештаје о раду за претходну годину Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу ,Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Завода за заштиту споменика културе, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“. Сви ови извештаји биће разматрани на наредном скупштинском заседању.

Данас су утврђени и предлози решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата начелника и заменика начелника Градске управе града Ваљева.

Одбијена је жалба Параментић Дарка из Ваљева изјављена на решења Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода и Тодоровић Милована из Ваљева изјављена на на решење Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове. Такође је разматран и предлог решења којим се поништава решења Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.