Седница Градског већа одржана 4. јула

Почетак » Седница Градског већа одржана 4. јула » Актуелно » Седница Градског већа одржана 4. јула

Усвојен је Правилник о организацији радних места у Градској управи града Ваљева , заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. Овим Правилником уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Градској управи града Ваљева.Правилник обухвата и радна места и њихово разврставање у Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева.

Чланови Градског већа су утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2017. годину. Утврђен је кориговани буџетски суфицит у износу од 156.385.239,07 динара. На рачуну градског буџета прошле године укупно остварени текући приходи и примања у износу од 2.661.865.455,42 динара, затим примања из осталих  прихода буџетских корисника чини укупан износ од 2.950.270.505,47 днара. Укупни расходи и издаци, са буџетског рачуна од 2.631.407.145,66 динара и расходи и издаци буџетских корисника из осталих извора 178.591.683,24  били су 2.809.998.828,90 динара. Део суфицита од 65.273.747,25 динара је такозвани наменски суфицит (неутрошена средства у 2017. години) и он се састоји од 56.500.000 динара, неутрошених наменских средстава за пројекат ТИЦ , 617.405,91 динар износе неутрошена наменска средства добијена од Министарства културе за спровођење пројекта Завода за заштиту споменика културе за реконструкцију цркве Успење Пресвете Богородице у Липолисту –Шабац , износ од 669.805,34 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства културе за спровођење пројекта Међуопштинског историјског архива и 2.970.000 динара неутрошена наменска средства добијена од Комесаријата за избеглице РС.

На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о усвајању стратегије социјалне заштите града Ваљева 2018-2022. године који је детаљно образложио председник Савета за социјалну политику Радоица Рстић. Рстић је навео да је овим стратешким документом предвиђен наставак већ постојећих и пројектовање нових услуга у остваривању „примера добре праксе“, по којима је Ваљево узор другим локалним самоуправама. Нова права и услуге предвиђене новом Стратегијом социјалне заштите су породични сарадник, помоћ у кући за старе на селу, клуб за старе, право на бесплатну ужину за ученике основних школа из социјално и материјално угрожених породица и децу осетљивих категорија.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње. Овом одлуком се предлаже измена која је условљена одредбом Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2018. годину којом је прописано да се под лечењем стерилитета  у смислу дијагностике и лечења стерилитета подразумевају и три покушаја вантелесне оплођења код жена до навршених 42 године живота у моменту започињања поступка вантелесног оплођења. Закључком Комисије за оцену испуњености услова за финансирање вантелесне оплодње предложено је да се овом одлуком омогући покушај вантелесне оплодње на терет буџета града  паровима који и поред тога што имају једно или више деце и поред жеље да се поново остваре као родитељи због извесних здравствених проблема, који се могу превазићи у процесу вантелесне оплодње, не могу да се укључе у процес вантелесне оплодње из формалних разлога.

Такође је утврђен и предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за кат.парцелу број 7312/8 КО Ваљево. Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења у складу са расположивим простором и сагласно урбанистичком параметрима , који се могу развити на предметној локацији у складу са смерницама из планских докумената вишег реда и стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола у складу са Законом.

Предлог одлуке о изради Плана детеаљне регулације за производни објекат у делу насељеног места Мрчић скинут је са данашњег дневног реда, уз обавезу да за наредну седницу Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине  и Комисија за планове предложени текст одлуке прецизирају у делу који се односи на врсту производног објекта, на који се односи израда плана детаљне регулације.