Седница Градског већа одржана 4. маjа

Почетак » Седница Градског већа одржана 4. маjа » Актуелно » Седница Градског већа одржана 4. маjа

Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години разматран је на данашњем заседању. Основни циљ овог Програма је расподела средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града којим се финансирају планови, програми, пројекти и друге активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града за период јануар – децембар текуће године а у складу са Законом о заштити животне средине и градском одлуком о буџету за текућу годину. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у овој години за 12 предложених пројеката предвиђа 48.600.000,00 динара.  Предложени су следећи пројекти: контрола квалитета ваздуха и мерење нивоа комуналне буке у граду, активности у ЗПД “Клисура реке Градац“, усклађивање пројеката, програма и планова из области заштите животне средине, уклањање дивљих депонија са територије града Ваљева,набавка опреме за потребе Рециклажног дворишта, опремање ЈКП “Топлана“ у циљу емисије штетних гасова, набавка опреме за црпне станице и постројење за прераду отпадних вода, пројектовање и изградња кишне и фекалне канализације на подручју града Ваљева, капиталне субвенције нефинансијским предузећима и организацијама и три пројекта која се односе на Дивчибаре  и то израда Студије економске исплативости технологије прераде отпадних вода са идејним решењем, израда пројектне документацијње за постројење за прераду отпадних вода и изградња постројења за прераду отпадних вода. Планирани износ за ова три пројекта који се односе на Дивчибаре је 31.500.000,00 динара. Расподела средстава за реализацију пројеката овог програма вршиће се у складу са приливом и на основу приоритета које тромесечно утврђује градоначелник на предлог надлежног одељења за послове заштите животне средине.

Утврђен је предлог решења за утврђивање погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, инвеститору Српској Православној Црквеној општини Петница, тако што се инвеститор ослобађа обавезе плаћања износа од 65.029,77 динара на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта, којим се инвеститору одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину врши се прерасподела броја запослених у субјектима система града Ваљева према потребама ефикаснијег обављања послова, а самим тим и функционисања наведених субјеката у систему града. Измене се односе повећање једног запосленог у Туристичкој организацији Ваљево и повећање два запослена у Центру за културу Ваљево, док је број запослених у УФК “Валис“, ЈКП “Видрак“ и ПУ “Милица Ножица“ смањен за по једног извршиоца.

Пословни објекат – зграда Дома Војске опредељује се за потребе библиотеке, за обављање делатности Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић“ чији је оснивач град Ваљево. Библиотека тренутно користи простор на две локације у граду који није адекватан за обављање библиотечко – информационе делатности. Према стручном мишљењу Народне библиотеке Србије објекат Дома Војске према стандардима и законским нормама адекватан је за привођење намени за обављање послова у оквиру  библиотечко – информационе делатности.

Градско веће је утврдило предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Ваљево. Разлог за доношење овог решења садржан је у потреби да се Статут Центра за културу Ваљево усклади са Законом о изменама и допунама Закона о култури.

Све тачке дневног реда данашњег заседања су прихваћене и биће разматране на наредном скупштинском заседању.