Седница Градског већа одржана 6. марта

Почетак » Седница Градског већа одржана 6. марта » Актуелно » Седница Градског већа одржана 6. марта

Шеснаест тачака дневног реда уз још две допуне и то  предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2017. годину и предлог решења за утврђивање погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта нашло се пред члановима Градског већа града Ваљева на данашњој 47. редовној седници Градског већа.

Чланови Градског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Ваљева за 2018. годину. Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2018. годину представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања у 2018. години и утврђују програми и мере који ће се реализовати у овој години на територији града Ваљева, како би се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености. Правни оквир за доношење овог документа представља Национални акциони план запошљавања за 2018. годину и Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Основни циљ  ЛАПЗ –а је повећање запослености и то кроз стручну праксу ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа и то за лица са најмање средњошколским образовањем, без обзира на године живота и јавне радове, укључивањем пре свега, теже запошљивих група лица.

Национална служба запошљавања филијала Ваљево ове године реализује програме стручне праксе само за приватни сектор и секторе из области здравствене и социјалне заштите, правосуђа и просвете. Из тог разлога одлучено је да се ЛАПЗ-а 2018. пружи прилика за 65 незапослених лица, од IV до VII степена стручне спреме, која нису у могућности да стручну праксу тј приправнички стаж обаве у приватном и наведеним секторима, а да то ураде у секторима корисника буџетских средстава и то 40 лица са седмим степеном, 10 лица са шестим степеном и 15 лица са четвртим степеном стручне спреме.

Град Ваљево има већу потребу за додатним ангажовањем незапослених лица на одржавању и обнављању инфраструктуре, послова из области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности као и одржавања и заштите животне средине и природе и других објеката од општег интереса. Из тог разлога се Јавни радови налазе у предлогу за ову годину, а они доприносе очувању и унапређењу радних способности незапослених и имају ограничено временско трајање максимално три месеца. Одлуком о буџету за 2018. годину за реализацију програма у оквиру ЛАПЗ –а планирана финансијска средства износе 25.000.000,00 динара.

Разматран је и Извештај  о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину. “Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево је у прошлој години реализовало “Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ у складу са Одлуком о обављању послова за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја од фебруара 2017. године. Укупна планирана средства за подстицаје у пољопривреди за 2017. годину од 16.000.000 динара су реализована у износу од 15.987.791 динара, што износи 99,92 % реализације.

Утврђен је предлог закључка о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2018. годину.

Такође је утврђен и предлог правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.

На данашњој седници разматран је и предлог одлуке о минималној висини износа за инвестиционо и текуће одржавање зграда и износа за принудно постављеног управника. Законом о становању и одржавању зграда прописано је да ради остваривања јавног интереса јединица локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем и инвестиционом одржавању зграда, акт о висини износа накнада коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника, као и акт о минималној висини издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда. Одборници ће коначну реч на предлог понуђене одлуке дати на наредном скупштинском заседању.

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица. Циљ који се жели постићи предложеним изменама и допунама је унапређење ефикасности у решавању захтева грађана за накнаду штете, као и већа контрола оправданости тих захтева.

Разматран је и прихваћен Извештај о остваривању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2017. години.

Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на одлуку о цени воде за Горњу Грабовицу. Цена услуге за испоруку воде у Горњој Грабовици  износи  59, 51 динар по кубном метру и нова цена услуга примењиваће се по добијању сагласности од стране Оснивача.

Данас је донета и одлука о расписивању јавног конкурса за постављање начелника и заменика начелника Градске управе града Ваљева као и решење о образовању Комисије за избор кандидата по расписаном конкурсу за постављење начелника и заменика начелника Градске управе града Ваљева. Комисију чине градоначелник, члан Градског већа и шеф Одсека за људске ресурсе.

Одбијене су жалбе “Аutocobest’’ d.o.o. и “Аutocobestproduct’’d.o.o Младеновац, и  ’’Kopovi’’  a.d Уб изјављене против решења Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.

Данас је такође разматран предлог и донето решења о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.