Седница Скупштине града 20. августа

Почетак » Седница Скупштине града 20. августа » Актуелно » Седница Скупштине града 20. августа

На седници Скупштине града констатован је престанак функције заменика секретара Скупштине града Ваљева, Биљане Ковачевић, због подношења оставке.
Одборници су разматрали и донели Одлуку о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева непосредном погодбом. Град Ваљево је власник комплекса неизграђеног грађевинског земљишта површине око 20 хектара катастарских парцела које се налазе у Плану генералне регулације „Привредна зона“. По овом планском документу парцеле се налазе највећим делом у зони привредне намене, а мањим делом у јавној намени за потребе формирања јавних саобраћајница. У оквиру комплекса који је у власништву Града, поред већ откупљених парцела, налази се и мањи број парцела неизграђеног грађевинског земљишта које су у својини физичких лица и које такође имају исту привредну намену. Те парцеле су различитих величина и неправилног облика и оне онемогућавају формирање пространог јединственог комплекса привредне намене. Обједињавањем свих ових парцела у комплекс земљишта у јавној својини Града, створили би се предуслови за формирање парцела, правилног облика са приступом до јавних саобраћајница, а према потребама инвеститора заинтересованих за изградњу привредних објеката и отварање нових радних места. За спровођење предложене одлуке потребна су финансијска средства у износу од 39,3 милиона динара, и иста су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину.
Такође, на седници je донета Одлука о изменама и допунама плана генералне регулације „Привредна зона“. Овом изменом плана Град обезбеђује уређење грађевинских парцела ради изградње планираних инфраструктурних објеката као предуслов за привредни развој града Ваљева.
Одлука о изменама и допунама одлуке о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за град Ваљево била је тема данашњег скупштинског заседања. Нови назив одлуке је Одлука о сталним манифестацијама у области културе, спорта, привреде и туризма од значаја за град Ваљево. Овом одлуком Фестивал Дуван чварака уврштен је као стална градска манифестација.
Одборници су на седници донели Одлуку о размени непокретности између града Ваљева и манастира Пустиње. Манастир Пустиња доставио је понуду граду Ваљеву за размену катастарске парцеле у Вујиновачи, која је у власништву манастира Пустиња за одређену парцелу у Ваљеву, која је у јавној својини града Ваљева, из разлога што се катастарска парцела Града налази у близини постојећег верског објекта чиме би заокружили верски комплекс за потребе црквених активности. Понуђена непокретност у Вујиновачи потребна је Граду, у циљу реализовања заједничких потреба становништва околних сеоских подручја у области културе, физичке културе, спортских и културних манифестација и такмичења. Такође, наведена непокретност налази се у непосредном окружењу водоакумулације „Ровни“, што ће допринети туристичком развоју тог подручја.
Oдлучивалo се и о кадровским питањима, која су обухватила измену и допуну решења о образовању Штаба за ванредне ситуације, допуну решења о именовању управног одбора Установе културе Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“Ваљево, измену решења о образовању комисије за грађевинско земљиште и измену решења о именовању Савета сталне манифестације града Ваљева Олимпијске сеоске игре.