Седница Скупштине града 30. новембра

Почетак » Седница Скупштине града 30. новембра » Актуелно » Седница Скупштине града 30. новембра

Четврта седница Скупштине града Ваљева, одржана је данас у Центру за културу уз поштовање свих противепидемиолошких мера због вируса Ковид -19. Након усвајања дневног реда шефови одборничких група су предложили ефикаснији рад одборника због тренутне епидемиолошке ситуације.

Прва тачка дневног реда данашњег скупштинског заседања је било утврђивање престанка мандата Андријане Глишић одборнице у Скупштини града Ваљева, због подношења оставке. За новог одборника у Скупштини града Ваљева изабрана је др Бранка Антић.

Након тога је уследио избор новог члана Градског већa. На предлог градоначелника Лазара Гојковића, уместо Мирољуба Миловановића, пољопривредника који је поднео оставку изабран је Бранко Вуковић, дипломирани инжењер економије из Ваљева.

Одборници су на данашњем заседању разматрали и усвојили  Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2020. године.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.873.409.097,98 динара, а остварени су у износу од 2.331.952.831,16 динара са процентом остварења 60,20 посто. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.682.574.527,82 динара, а остварени у износу 2.112.804.744,41 динара односно 57,37 посто од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 190.834.570,16 динара, а остварено 219.148.086,75 динара. Текући приходи ( порези, таксе, накнаде ) из буџета града реализовани су у износу од 2.060.715.229,51 динара, односно са 61,63 посто у односу на план.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.139.859.579,42 динара, што чини 53,95 посто укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава.

Усвојена је Одлука о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Ваљева на предлог Градског већа. Разлози за доношење ове одлуке налазе се у Закону о порезима на имовину, којим је прописана обавеза да јединице локалне самоуправе до 30. новембра текуће године утврде просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе.

На дневном реду данашњег заседања били су извештаји о пословању јавно комуналних  предузећа „Топлана“, „Видрак“, „Полет“, „Водовод“ и јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево за 2019.годину. Из извештаја о пословању ових предузећа види се да су „Топлана“, „Видрак“ и „Колубара“ у 2019. години пословали позитивно, док су „Водовод“ и „Полет“ пословали негативно.

Усвојен је Извештај о реализацији плана пословања и финансијског извештаја за 2019. годину привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко- Тамнава“ д.о.о. Уб. Укупна планирана средства за спровођење пројекта Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ обезбеђена су из буџета града Ваљева у износу од 3.700.000,00 динара.

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. у прошлој години успешно је спровео Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2019. годину, управљао „Сточним фондом“ и вршиo послове газдовања шумама Града.

Активности Туристичке организације Ваљево у прошлој години су биле усмерене на унапређење квалитета туристичке понуде и повећања броја туриста. Само током прошле године ТОВ учествовала је на седам сајмова као организатор, суорганизатор или излагач и реализовала је 20 манифестација и посебних догађаја.

Разматран је и усвојен Извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2019. годину.

Усвојен је  План детаљне регулације за изградњу каменолома „Равње“.

Усвојена је  Одлука о прихватању преноса удела  у друштву Full –Protect d.o.o. Београд.

Одборници су усвојили годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2020. годину, као и програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2020. годину – прва измена.

Донето је решење о одређивању пословног простора политичким странкама.

Усвојен је програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години

Одборници су прихватили предлог Градског већа да Јасна Мићић, дипломирани инжењер архитектуре обавља послове главног урбанисте града Ваљева и буде на сталном раду у Градској управи.

Донета је одлука о стављању ван снаге Одлуке о минималним еколошким и економским условима које мора да испуњава Постројење за пречишћавање отпадних вода за насељено место Дивчибаре и делове насељеног места Ваљева.

У оквиру кадровских питања одборници су разматрали и усвојили следеће предлоге:

За заменика правобраниоца заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина конкурсом су изабрана два извршиоца, дипломирани правници  Ана Мештеровић из Лајковца и Јелена Јанковић из Ваљева, запослене у ЗЈП.

Директору ЈКП „Топлана-Ваљево“, Зорану Степановићу, дипл. машинском инжењеру из Ваљева престао је мандат, због подношења оставке.  Вршиоцу дужности директора ЈКП „Полет“ Ваљево Јанку Гагићу, дипломираном математичару је истекао мандат.

Именовани су вршиоци дужности директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ и ЈКП „Полет“. У наредном периоду  на месту вршиоца дужности директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ ће бити Јанко Гагић, дипломирани математичар, док ће Слободан Андрић, дипломирани инжењер организације рада обављати функцију вршиоца дужности директора ЈКП „Полет“ Ваљево.

Именовани су и управни и надзорни одбори у „Водоводу“, „Полету“, „Видраку“, „Топлани“, Туристичкој организацији Ваљево, Центру за социјални рад „Колубара“ Ваљево, а у ЈП „Колубари“ именован је надзорни одбор.