Седница Скупштине града Ваљева 22. октобара

Почетак » Седница Скупштине града Ваљева 22. октобара » Актуелно » Седница Скупштине града Ваљева 22. октобара

Трећа седница Скупштине града Ваљева одржана је данас у Центру за културу Ваљево. Седница је одржана у складу са здравственом ситуацијом због корона вируса и уз све мере заштите и дистанце међу присутнима.

Председница Скупштине града Ваљева проф. др Снежана Ракић је пре усвајања дневног реда констатовала оставку члана Градског већа задуженог за пољопривреду Мирољуба Миловановића.

Одборници Скупштине града усвојили су Извештај о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа, чији је оснивач град Ваљево. Тим извештајем је утврђено да Апотекарска установа „Ваљево“ која је у стечају има трајну неспособност плаћања, с обзиром да је АУ обуставила сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана, као и да не може да одговори својим новчаним обавезама по доспећу. Констатована је презадуженост, с обзиром да је имовина АУ мања од њених обавеза. На дан 15. септембра 2020. године АУ је исказала дуговање за основне обавезе из пословања у износу од 107.231.446,47 динара. Вредност укупне имовине је исказана у износу 12.518.669,37 динара. Неисплаћене обавезе за раднике износе 21.781.077,90 динара. Обавезе према добављачима износе 85.450.368,57 динара. На дан 31. децембра 2018. године у овој установи је радило 85 људи, од чега 34 са високом, 2 са вишом, 43 са средњом и са нижом стручном спремом. Такође, усвојена је Одлука о прихватању измирења обавеза Апотекарске установе „Ваљево“, чији је оснивач град Ваљево. Предлогом одлуке, Скупштина града Ваљева прихвата да се измире обавезе здравствених установа чији је оснивач град Ваљево, утврђене Извештајем о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа чији је оснивач град Ваљево, који је Скупштина прихватила Закључком, број 011-95/2020-09, као и да се измире и обавезе здравствених установа чији је оснивач град Ваљево, настале након 11. априла 2019. године, под условима прописаним законом.

Предлогом одлуке утврђује се да се средства за измирење обавеза које су предмет ове одлуке обезбеђују у буџету града Ваљева, у складу са законом, а да ће се начин и приоритети измирења обавеза утврдити посебним актом Градског већа града Ваљева, при чему ће коначан износ обавеза утврдити Градско веће града Ваљева.

Усвојен је Извештај о раду Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево за прошлу годину. Такође је разматран и усвојен Извештај за прошлу годину Установе за физичку културу „Валис“, као и Извештаји установа културе Центра за културу Ваљево, Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Завода за заштиту споменика културе, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац – Мића“, Међуопштинског историјског архива и Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево. У складу са планом програма рада за 2019. годину, ове установе су реализовале све планиране програме и активности.

На дневном реду данашењг заседања одборници су разматрали и усвојили Одлуку о главном урабанисти града Ваљева. Овом одлуком ближе се уређују положај, овлашћења, као и права и дужности главног урбанисте града Ваљева. Он је самосталан у свом раду и за свој рад одговара Скупштини града којој подноси редовни годишњи извештај о свом раду и стања у простору. Уколико се укаже потреба, он подноси и посебне извештаје о евентуалним проблемима и поступцима израде и доношења планских докумената са предлозима решења за њихово превазилажење. Главног урбанисту именује Скупштина града на период од четири године, а предлог за именовање подноси Градско веће.  Разлог за доношење ове одлуке садржан је у Закону о планирању и изградњи који је предвидео институт главног урбанисте. Овом одлуком се уводи главни урбаниста ради ефикасније и квалитетније израде планских докумената, првенствено просторних и урбанистичких планова, које су од изузетне важности за развој Града.

У оквиру кадровских решења, Скупштина града је разрешила директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ђорђа Милановића, због подношења оставке. А на место в.д. директора именовала Ивана Филиповића, дипл.економисту из Ваљева.

За овлашћеног представника града Ваљева у Скупштину Привредног друштва Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб постављена је Ксенија Бадем Ненадовића, в.д. директора ЈКП „Видрак“ Ваљево.