Седница Скупштине града Ваљева одржана 31. јануара

Почетак » Седница Скупштине града Ваљева одржана 31. јануара » Актуелно » Седница Скупштине града Ваљева одржана 31. јануара

На данашњој седници Скупштине града Ваљева разматрана је Информација о активностима на реализацији пројекта пројектовање и изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“. Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ је заједнички за Колубарски управни округ, делове подручја Мачванског управног округа и Града Београда са укупно 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг. Подручје у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом има 363.360 становника и просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада од 330 тона/дан. Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. августа 2014. године донела Закључак о давању сагласности да се Пројекат Регионалне санитарне депоније неопасног отпада „Каленић“, на територији општине Уб утврди као пројекат од значаја за Републику Србију. Пројекат Регионалног центра за управљање отпадом са изградњом регионалне санитарне депоније неопасног отпада „Каленић“ је евидентиран на јединственом прегледу инфраструктурних пројеката за сектор заштите животне средине у складу са Методологијом за селекцију и приоритизацију нфраструктурних пројеката у оквиру документа Национални приоритет за међународну помоћ за период од 2014. – 2017. са пројекцијама до 2020 године, а који је усвојила Влада Републике Србије. Изградњом Регионалног центра за управљање отпадом са регионалном санитарном депонијом неопасног отпада „Каленић“ као и са инфраструктурним уређивањем и опремањем регионалног система за интегрално управљање отпадом, створиће се услови да се управљање отпадом у будућности врши у складу са законском регулативом и стандардима ЕУ као и услови  да се изврши санација и затварање пре свега највећих несанитарних депонија и контролисаних сметлишта, а потом и 208 тзв. Дивљих депонија (неконтролисаних сметлишта) у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је овом приликом истакао: „ Овај проблем фактички се протеже дуги низ година, ако не и деценију. Чињеница да је Влада Републике Србије издвојила средства за покретање изградње депоније „Каленић“ говори у прилог оптимизму који провејава из свега овога, а то је да се трајно решење већ види и да ће за две године то бити решено. Ово није политичка тема која би могла да нас подели, она би на неки начин могла да буде концензус како да решавамо комуналне проблеме јер сви живимо у истом граду. Исто тако би могло да донесе, не само решење проблема, него и нови начин приступа еколошким проблемима који нас муче. Могу да будем слободан да вас позовем да сложно гласамо за ову тачку дневног реда“.

Разматрана је и Информација о стању депоније комуналног отпада у Ваљеву. Садашња површина депоније износи око 8 хектара. Лоцирана је на 200 метара од насеља, око 150 метара од водотока реке Колубаре и око 2,5 километра од центра града. Постојећа депонија је званично одлагалиште отпада за град Ваљево. ЈКП „Видрак“ као оператер управља градском депонијом од њеног отварања и то од 1990. године. Градска депонија има привремену употребну дозволу, а на садашњој локацији се одлаже комунални отпад 28 година уназад. На депонији у Ваљеву, отпад се свакодневно прекрива слојем интерног материјала одређене дебљине. Зими се прекривање врши свака два до три дана, а лети више пута дневно. Националном стратегијом Владе Србије предвиђено је депоновање комуналног отпада на регионалне депоније. Град Ваљево је компетно спреман за почетак рада депоније „Каленић“. Просечна дневна количина отпада је од 90 до 100 тона и последњих година депоновање иде све више у висину.

Одборници су разматрали и Информацију са јавне расправе на тему аерозагађења у граду Ваљеву са предлогом активности за превазилажење постојећег стања. Заменик градоначелника др Зоран Живковић детаљно је образложио информацију. Услед географског положаја, промена климатских фактора, великог броја индивидуалних ложишта, интензивирање саобраћаја, квалитет ваздуха у граду Ваљеву је на ниском нивоу и јављају се вишедневна прекорачења граничних вредности ПМ10 честица, чађи, азот диоксида. Резултати који су доступни јавности показују да се квалитет ваздуха разликује по деловима града што наводи на закључак да није иста концентрација загађивача у целом граду.

Сходно географским, метеоролошки и атмосферским карактеристикама територије Ваљева као и условима у којима се одвијају радње у сврху извршења обавеза и потреба појединаца и заједнице предложене су следеће активности: у форми елабората урадити документ Катастар загађивача ваздуха на територији Ваљева и учинити га доступним на градском сајту; урадити Студију изводљивости за пројекат Топлификација града Ваљева; направити модел финансирања и кредитирања грађана за радове изолације објеката и градњу инсталација грејања; обезбедити набавку потребне опреме за прикључење, организовање и управљање овим пројектом; предузећима, институцијама и установама које имају сопствене котларнице одмах понудити повољне услове прикључења на даљинско грејање;  индивидуалним објектима становања веће површине, који такође емитују озбиљне количине штетних гасова понудити услове прикључења на даљински систем; одговарајућим одлукама Града уредити и делотворније организовати рад еколошке инспекције; организовати систем праћења, контроле и налагања одговарајућих мера мерења емисије штетних гасова и уградње одговарајућих филтера; спровести све потребне активности за измештање теретног саобраћаја на одговарајуће транзитне саобраћајнице; изменити режим саобраћаја моторних возила у зонама највећег загађења, забраном заустављања и паркирања осим на зато одређеним местима;  све раскрснице, организовати по моделу кружног тока, где је то могуће; обезбедити могућност паркирања у централним деловима града у паркинг гаражама а тротоаре ослободити за пешачки саобраћај; возила јавног превоза такође морају испуњавати законом прописане услове старости возила и класе агрегата; редовно чишћење, прање улица и тротоара, не само у најужим деловима града, повећање парковских површина и дрвореда са одговарајућим врстама дрвећа и зелених површина уопште; организовати нови модел рада градских служби на начин који би био транспарентан и грађанима доступан; обезбедити већа средства у градском Фонду за заштиту животне средине, праћење и контролу утрошка средстава као и постигнуте ефекте; пратити и конкурисати за могућност финансирања одговарајућих еколошких пројеката код домаћих, европских и других иностарних фондова и институција. Као и формирати стручни тим од стручних, специјализованих лица ангажованих у референтним установама и институцијама, са којим ће органи управе континуирано сарађивати на решавању проблематике квалитета ваздуха.

Донето је Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево за 2019. годину као и Решења о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана-Ваљево“ из буџета града Ваљева за 2019. годину. Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину опредељена су средства субвенција ЈКП „Топлана-Ваљево“ у укупном износу од 60.000.000,00 динара. Овим програмом планирано је да средства субвенције буду реализована у прва три квартала 2019. године.

Усвојен је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину. Основни циљ Програма је расподела средстава средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева којим се финансирају планови, програми, пројекти и друге активности у области заштите и унапређења животне средине на територији града Ваљева у  периоду јануар – децембар 2019. године, а укупна планирана средства износе 69.750.000,00 динара и биће коришћена за следећеактивности и пројекте: мерење загађености ваздуха и буке, реализација програма ЕКОД – а Градац, управљање отпадним водама, пројектовање и изградња кишне и фекалне канализационе мреже, уклањање дивљих депонија, капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –опремање ЈКП “Топлана“ у циљу смањења емисије штетних гасова и специјализоване услуге – усклађивање пројеката, програма и планова из области заштите животне средине. Програм заштите животне средине има за сврху обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Програмом се планирају активности које ће допринети очувању постојећих вредности и побољшању квалитета животне средине на територији града Ваљева

Одборници су на данашњем заседању усвојили Одлуку о преносу на управљање и коришћење објекта у Улици Војводе Мишића бр. 21 у Ваљеву, Установи за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“. Град Ваљево преноси „Модерној галерији Ваљево“ на управљање и коришћење зграду бившег „Напреда“. Модерна галерија поднела је захтев да јој се пословни простор у улици Војводе Мишића бр 21 да на коришћење и управљање. Простор би користили за Збирку фантастике где би биле изложене слике из постојеће збирке Модерне галерије, као и друга сакупљена уметничка дела, која имају статус националног уметничког блага.