Седница Скупштине града Ваљева

Почетак » Седница Скупштине града Ваљева » Вести » Седница Скупштине града Ваљева
skupstina 15. jul 2skupstina 15. jul 3skupstina 15.jul 1

На данашњој седници Скупштине града Ваљева потврђени су мандати нових одборника Славице Петровић и Драгана Грујичића Грује са листе Ивица Дачић – “Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Српска народна партија (СНП) – Наша прича је Ваљево“. Они су заменили Станка Терзића, који је постављен за помоћника градоначелника и Ђорђа Милићевића, којије поднео оставку на одборнички мандат.

На почетку данашње седнице, одборници Скупштине града Ваљева су потписали етички кодекс.

Одборници су једногласно усвојили План генералне регулације за део насељеног места „Горња Грабовица“. Начелница Одељења за урбанизам Јасна Алексић је образложила овај план циљем одређивања дугорочне пројекције развоја и концепције просторног уређења дела насељеног места Горња Грабовица, у складу са програмским елементима плана (планирани демографски, социјални и привредни развој).

Усвојена је одлука о изради детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ТС Цаљево 1-ТС Косјерић 1. Циљ  израде овог Плана је знатно  сигурније и безбедније снабдевање електричном енергијом и стварање већих  капацитета преноса који ће омогућити и инфраструктурни развој краја. Истовремено се планираним савременим технолошким решењима систем доводи у знатно боље стање које ће омогућити и бољу синхронизацију са  постојећим наменама у простору, с обзиром да се задржава постојећи коридор далековода.

Циљ  израде Плана детаљне регулације за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица је заштита и коришћење минералних ресурса кроз планско и  одрживо коришћење минералних сировина, грађевинских материјала уз предузимње свих мера заштите животне средине и окружења.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2016. години обухвата расподелу 65 милиона динара за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева, у периоду јануар-децембар 2016. године. За контролу квалитета ваздуха у граду, Заводу за јавно здравље „Ваљево“ опредељено је 950.000, за мерење нивоа комуналне буке за дан и ноћ од стране стручних институција 200.000, за активности у Заштићеном природном добру клисуре реке Градац, Еколошком друштву „Градац“ 350.000, за наставак активности на реализацији пројекта Регионалне депоније у Каленићу, предузећу ЕКО Тамнава 2.500.000, за наставак радова на топлификацији града, ЈКП „Топлани“ је издвојено 9.500.000, градској Дирекцији за проширење мреже фекалне канализације у ободним насељима 7.000.000, по 4.000.000 за активности на санацији постојеће депоније у Ваљеву, радова на одржавању јавних зелених површина, за набавку садница за озелењавање простора  и активностима на уклањању амброзије, 3.000.000 за радове на регулацији канала у путном земљишту. Градској управи за локални развој је опредељено 6.500.000 динара за аутоматску решетку на постројењу за прераду отпадних вода са припадајућом опремом и радовима за постављање.

Прихваћен је извештај о остваривању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2015. години, као и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину.

Ваљево је добило Стратегију управљања ризицима града Ваљева, којом ће бити омогућено идентификовање, процена и контрола над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да се остваре циљеви организације, односно да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Усвојена и законска обавеза о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2015. годину, као и измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину, тако што је уврштено и новоосновано Јавно преузеће „Агро развој- ваљевске долине“.

Прихваћен је престанак важења усклађивања Одлуке о образовању робних резерви града Ваљева, као и измене и допуне Одлуке о оснивању ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“.

Због законских усклађивања, одборници су данас усвојили Одлуку о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената. До сада је ова подршка била обезбеђена средствима Фондације за талентоване ученике и студенте града Ваљева, а изменом Закона о буџетском систему, фондације нису прописане као индиректни корисници буџетског система, те са тих разлога се овом одлуком врши усклађивање за наведеним законом. Ступањем на снагу ове одлуке покренуће се поступак гашења Фондације за талентоване ученике и студенте града Ваљева.

Усвојен је Програм развоја спорта града Ваљева за период од 2016. до 2020. године, као и Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта, којом се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Ваљева, односно одобрење програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма.

Доношењем Одлуке о начину употребе симбола града Ваљева, ствара се могућност за употребу симбола града у сврхе које основним текстом одлуке нису предвиђене (као саставног дела амблема, односно знака), о чему ће Скупштина града одлучивати посебним актом, ценећи сврсисходност њихове употребе.

Изменама Одлуке о јавном превозу путника, усвојена је иницијатива такси превозника о промени изгледа кровне ознаке, која се састоји у додавању малог грба града Ваљева у кровну ознаку.На тај начин се обезбеђује препознатљивост таксиста са територије града Ваљева.

За Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2016. години је планирано 4.000.000 динара.

Измењен је и допуњен Програм обнове објеката јавне намене у надлежности Града.

Прихваћен је правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицвајних средстава у пољопривреди, као и поверавање послова на изградњи објеката водоснабдевања у овој години ЈКП „Водовод“ Ваљево.

На данашњој седници прихваћне су и одлуке о утврђивању обавезе Града за исплату преосталог дуга по решењу Општинског суда у Ваљеву, претварања потраживања Града према обвезнику Предузећу „ДЕС“ у основни капитал Града у овом предузећу, допуна одлуке о оснивању Дома здравља и дата је сагласност Дому здравља за давање у закуп пословног простора.

Одлуком о поверавању линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева, продужено је важење уговора „Европи-бус“ и „Ласти“.

На крају седнице су прихваћена кадровска питања о именовању Бојана Бошковића за директора ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ и Зорана Трифуновића за в.д. директора ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“. Именовани су чланови: Комисије за буџет и финансије, Комисије за урбанизам, комуналне делатности и  заштиту животне средине, Комисије за статутарна питања, организацију и статутарна питања Скупштине, Комисије за представке и жалбе, Комисије за друштвене делатности и образовање, Комисије за село и пољопривреду и Комсије за привреду.  Именован је Управни одбор Дома здравља, председник, заменик председника и члан Управног одбора Апотеке „Ваљево“, члан УО Предшколске установе „Милица Ножица“, Савет „Тешњарских вечери“,, чланови Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ и ОШ „Милован Глишић“.