Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној у петак, 5. јуна 2020. године, донео је следеће закључке.

I НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Градске управе града Ваљева да у складу са Уговором ПОВ. бр. 80-28/2019-01 од 24.09.2019. године, из сталне буџетске резерве изврши плаћање износа од 950.400,00 динара Вујић телевизији Ваљево за извештавање током ванредног стања (у периоду од 18.03.2020. до 17.04.2020. године), по рачуну број 39/20 од 01.06.2020. године.

II НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Градске управе града Ваљева да у складу са Уговором ПОВ. бр. 29-80/2019-01 од 15.11.2019. године, из сталне буџетске резерве изврши плаћање износа од 1.530.000,00 динара Информативном предузећу „Радио Ваљево“ д.о.о. Београд за извештавање током ванредног стања (у периоду од 18.03.2020. до 06.05.2020. године) по рачуну број 29/2020 од 07.05.2020. године.

III У Закључку бр. 112-636/20-04/1 од 26.05.2020. године у тачки 1. уместо речи: „у периоду од 18.03.2020. до 06.05.2020. године“, стављају се речи: „у периоду од 18.04.2020. до 06.05.2020. године“.

У осталом делу Закључак остаје непромењен.

IV НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Градске управе града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Дому здравља Ваљево за набавку заштитне опреме, 500 комада рукавица за преглед – износ од 4.106,88 динара.

Донет је и следећи закључак:

I Предшколска установа “Милица Ножица“ Ваљево ће у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. године, а на предлог наведеног министарства и мишљења Завода за јавно здравље Ваљево од 01.06.2020. године, вршити прихват и обезбедити услове за боравак 50% деце уписане у ову установу, тако да број деце у групи, по предлогу Завода за јавно здравље Ваљево, буде од 12-15, уз поштовање свих до сада донетих и препоручених мера превенције од ширења Корона вируса.

II Број деце у групи одредиће Предшколска установа “Милица Ножица“ Ваљево у зависности од узраста, величине собе и других фактора који су, по процени ове установе, битни за безбедност деце и запослених.