Скупштина донела одлуку о промени Статута Града, као и одлуку о другом ребалансу буџета

Почетак » Скупштина донела одлуку о промени Статута Града, као и одлуку о другом ребалансу буџета » Актуелно » Скупштина донела одлуку о промени Статута Града, као и одлуку о другом ребалансу буџета
dsc_0464dsc_0465dsc_0469dsc_0471dsc_0472dsc_0473dsc_0476dsc_0498dsc_0514

Скупштина града Ваљева на данашњој седници усвојила је Одлуку о изменама и допунама Статута града Ваљева. Одборници су на јунској седници усвојили одлуку о приступању промени Статута, којом су одређени чланови, послови и задаци Комисије за израду нацрта акта о промени статута града Ваљева.  Председник комисије Михаило Милутиновић у обраћању за скупштинском говорницом је истакао  да је овај посао започео претходни сазив, а да је овај сазив преузео ту обавезу да заврши.Он је истакао да нико није спорио законитост статута, да је ова одлука законита и у складу је са свим прописима. Овај Статут треба да реши питања која су везана за функционисање самог града, јер смисао свих подзаконских аката лежи у томе да се они прилагоде особености средине у којој се одређени акт примењује. „Примедбе су се односиле на овлашћења градоначелника, на број управа и на број чланова Градског већа.  Број чланова Градског већа, то је ствар за коју ћемо се определити и апсолутно је у складу са законом и такође око броја управа законодавац дозвољава формирање једне или више управа“, рекао је између осталог Михаило Милутиновић, председник Комисије и заменик председника Скупштине. Како је Милутиновић истакао овом приликом, измене Статута су биле нужне и у складу су са законом.

„Донећемо акт о организацији и систематизацији управе као и друга акта којим ће се тачно прецизирати и организовати власт. Циљ измене овог Статута ја да коалиција која је добила поверење на изборима хоће да део власти из управних органа премести у извршне органе, дакле већу власт ће добити градоначелник и Градско веће и сматрам да ће тиме власт бити квалитетнија и ефикаснија и да ће бити одговорнија лица која су изабрана на изборима него лица која су  дугогодишњи чиновници и службеници у управи“, истакао је председник Скупштине Милорад Илић.

Одборници су са 37 за, седам против и једним уздржаним гласом усвојили одлуку о промени Статута града Ваљева.

Одборници Скупштине града усвојили су Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину-други ребаланс. Овом одлуком планирани су приходи  и примања у  износу од 2.740.699.933 динара средстава буџета града и 235.139.739,99 средстава из осталих извора буџетских корисника.

Ребалансом планирана средства буџета града су увећана за 28.000.000 динара односно за 1,03%, док средства из осталих извора буџетских корисника увећана за 2.362.973,99 динара односно за 1,02%.

Корекција планираних прихода је извршена у складу са Законом о буџетском систему којим је регулисано да у случају да виши орган власти определи нижем нивоу власти наменска средства, локални орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака.

По овом основу буџет града Ваљева је увећан за укупно 5.539.933 динара и то за реализацију: два пројекта Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ која финансира Министарство културе и информисања у укупном износу 2.180.000 динара, за пројекат Центра за културу за који је Министарство културе и информисања такође определило средства у износу од 800.000 динара и за пројекат Завода за заштиту споменика културе који је такође од ресорног министарства добио средства и то у износу од 1.909.933 динара.

Поред тога, у структури прихода је извршена корекција у складу са извршењем истих у првих осам месеци текуће године, као и корекција пренетих средстава из претходне године по основу завршног рачуна буџета града Ваљева.

Приходи  по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке су увећани за укупно 18.000.000 динара од чега се 11.000.000 динара односи на порез  на зараде, а 7.000.000 динара на порез на приходе од самосталних делатности.

Група прихода Порез на имовину је увећана  укупно за 1.600.000 динара. У групи пореза на добра и услуге  увећана је  комунална такса за држање моторних возила за износ од 3.000.000 динара, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за износ од 256.653,81 динар, боравишна такса за износ од 1.200.000 динара и комунална такса за држање средстава за игру за износ од 60.000 динара

Приходи од имовине су умањени  у укупном износу од 16.000.000 динара. Приходи од продаје добара и услуга  су увећани у укупном износу од 11.700.000 динара на основу реализације за осам месеци 2016. године.

Увећани су приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова у укупном износу од  18.000.000 динара.

„Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Ваљева  за 2016. годину –други ребаланс планирани су расходи и издаци у износу од 2.740.699.933 динара, као и 235.139.739,99 динара расхода и издатака из других извора. Битно је нагласити да је планирана маса средстава за плате по овој одлуци остала на нивоу  првобитно  планиране масе за 2016. годину, у складу са упутством ресорног министарства, с тим што је извршена прерасподела између буџетских корисника сразмерно броју и структури запослених“, рекла је између осталог Јелица Стојановић, начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове образлажући други ребаланс буџета.

Одлуком о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце, коју је Скупштина усвојила, регулише се већи обим права породици са децом, право на новчану помоћ незапосленим породиљама, право на новчану исплату породиљама које су родиле дете 1. или 14. јануара као и право на накнаду трошкова боравка деце у ПУ „Милица Ножица“и финансијска подршка за подстицање рађања деце.

Градоначелник др Слободан Гвозденовић овом приликом је говорио о значају издвајања средстава из буџета за подстицање наталитета. Он је истакао да се том питању мора посветити посебна пажња у систематском решавању тог проблема, који је актуелан већ више од две деценије не само у Ваљеву већ у целој Србији.

„Не решавамо овај проблем тако што ћемо определити 30.000 динара за свако рођено дете и нећемо на тај начин повећати наталитет. Овом проблему мора се озбиљно приступити,  ако желите озбиљну дискусију, омогући ћу вам да разговарате са људима који се озбиљно баве тим послом, јер то су људи из струке. Хоћу само да подсетим да ми за програм вантелесне оплодње одвајамо око 5 милиона динара, то нису мала средства, али нису ни довољна. Лично мислим да у наредном буџету морамо издвојити знатна средства за те намене.Тако једном проблему треба приступити са више страна и ја уважавам вашу иницијативу да седнемо и да отворено разговарамо“, рекао је између осталог градоначелник Гвозденовић.

Једногласно је усвојена и одлука о изменама одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње.  Такође је усвојена и одлука о допуни одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Ваљева.  О проблему смештаја деце у обданишта говорио је директор Предшколске установе „Милица Ножица“ Златомир Лукић. „Како би обезбедили додатни простор за децу, користићемо адекватан простор за остваривање припремног предшколског програма у васпитној групи за децу узраста од пет и по година до поласка у основну школу,  у објекту Удружења „Анђели чувари“ у Карађорђевој улици 35“, рекао је Лукић.

Одборници Скупштине града усвојили су Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и канализације којом је предвиђено увећање цена услуга производње и испоруке воде за 15%.

Између осталог, одборници Скупштине града прихватили су решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања Дирекције, програма комуналне изградње овог јавног предузећа, као и решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања Водовода

Одборници су прихватили споразум о врсти и висини накнаде штете који ће закључити град Ваљево и бивши смењени директори Слађана Марковић, Ивко Стојковић и Јанко Гагић.

На данашњем заседању разрешен је дужности директора ЈКП „Полет“ Драган Бранковић. За вршиоца дужности директора овог предузећа именован је Љубинко Андрић.

Душан Јовановић, професионални уметнички фотограф из Ваљева данас је  разрешен  функције вршиоца дужности директора  „Модерне галерије Ваљево“, због одласка у пензију, а на његово место именован је мр Војислав Јовановић, академски фотограф из Ваљева.