Скупштина усвојила буџет за 2015. годину

Почетак » Скупштина усвојила буџет за 2015. годину » Вести » Скупштина усвојила буџет за 2015. годину
 Седница Скупштине града Ваљева која започета 28. новембра данас је настављена претресом предлога закључка о усвајању измена и допуна плана, врсте и обима радова дефинисаних програмом хитне санације објеката инфратсруктуре и водотокова од елементаних непогода-поплаве.
 
Одборници су потом усвојили измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2014. годину – други ребаланс. Усвојен је и други ребаланс програма пословања Дирекције за робне резерве града Ваљева за 2014. годину, као и предлог одлуке о измени Одлуке о приступању доношења новог пословника Скупштине града.
 
Пред одборницима се нашла и измена Локалног плана акције за децу. Отпочело се са процедуром оснивања Регионалне развојне агенције „Запад“. С циљем предузимања превентивних мера за смањење ризика од елемнтарних непогода, усвојен је програм коришћења средстава у 2014. години. Одборници су дали сагласност на допуну Одлуке о усвајању обрачуна цена за испоручену топлотну енергију, као и на одређивање матичних подручја на територји града Ваљева.
 
Усвојена је Одлука о звању почасног грађанина града Ваљева. Одборници су изгласали и сет одлука о преносу права јавне својине на електроенергетским објектима и конституисању права службености пролаза, као и овлашћења Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина да пред Основним судом у Ваљеву, у парници призна тужбени захтев Бранке Ранковић из Диваца.
 
Након разматрања кадровских питања, одборници су гласали за избор новог члана Градског већа, уместо др Јелене Вишић, која је поднела оставку. Са 26 гласова је усвојен предлог градоначелника Ваљева да нови члан Градског већа буде Милена Досковић из Социјал-демократске партије Расима Љајића.
 
Данас је одржана и 23. седница Скупштине града Ваљева на којој су одборници усвојили  извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2014. године. За финансирање расхода и издатака буџета града Ваљева за 2014. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства у укупном износу од 2.270.000.000 динара. Планирани приходи су у периоду јануар-саптембар увећани у складу са законом за износ од 28.662.658,08 динара, тако да планирана средства износе 2.298.662.658,08 динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи и примања су реализовани у износу од 1.449.970.106,29 динара, односно 63,08% у односу на план. По одлуци о буџету за 2014. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода. У периоду од 1. јануара до 30. септембра расходи и издаци реализовани су у износу 1.413.286.511,24 динара, односно 61,48% у односу на план.
 
Скупштина града Ваљева утврдила је данас и предлог одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину.  Буџет је за 2015. годину планиран у укупном износу од 2.243.800.000 динара. Остали извори прихода од индиректних буџетских корисника пројектовани су на 205.662.000 динара. Од тога су порески приходи у износу од 68,09%, непорески приходи 7,52%, трансфери 17,29%, примања од продаје акција 0,22%, примања од продаје нефинансијске имовине 4,66% и пренета средства из ранијих година 2,22%. 
 
Укупни расходи и издаци финансирани из општих прихода буџета износе 2.243.800.000 динара. Од тога расходи за запослене износе 24,68%, коришћење роба и услуга 29,17%, отплата камата 0,85%, субвенције 4,92%, издаци за социјалну заштиту 3,52%, остали расходи 4,49%, буџетска резерва 0,62%, трансфери 13,24%, издаци за нефинансијску имовину 14,06% и отплата главнице 4,45%. 
 
Укупно има 15 програма који ће бити финансирани у 2015. години. За локални развој и просторно планирање предвиђено је 80 милиона динара за све кориснике, за комуналну делатност 292 милиона, за локални економски развој 18 милиона, за развој туризма 11 милиона, за развој пољопривреде 9 милиона, за заштиту животне средине 14 милиона, за путну инфраструктуру 371 милион, за предшколско васпитање 258 милиона, за основно образовање 204 милиона динара, за средње образовање 64 милиона, за социјалну и дечију заштиту 112 милиона, за примарну здравствену заштиту 6 милиона динара, за развој културе 116 милиона, за развој спорта и омладине 128 милиона, за локалну самоуправу 548 милиона.
 
Буџетом су планирани и капитални пројекти. За реконструкцију дела Карађорђеве улице од Улице Војводе Мишића до Јадра буџетом је  предвиђено  35 милиона динара, за наставак изградње Основне школе „Милован Глишић“ у Брђанима из буџета града Ваљева ће бити издвојено 57 милиона, за пројекте водоснабдевања 30 милиона, за наставак топлификације 285 милиона, за изградњу Регионалне депоније „Каленић“ 4 милиона динара, за изградњу балона на базену у Петници 16 милиона, за пројектовање изградње пута М4 10 милиона и за опремање Индустријске зоне 8 милиона динара.
 
Одборници су данас изгласали и одлуку о допунама и изменама одлуке о локалним комуналним таксама, одлуку о допуни и измени одлуке о градским административним таксама, као и одлуку о допуни и измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине. Усвојени су и програми пословања за 2015. годину: ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Топлана-Ваљево“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Полет“, Јавног предузећа за управљање и коришћење вишенаменскогсистема Стубо-Ровни „Колубара“, ЈИП „Радио Ваљево“, Дирекције за робне резерве, као и програм рада за 2015. годину Туристичке организације Ваљево. 
 
Скупштина је усвојила и извештај о извршењу годишњег плана рада за 2013.-2014. годину Предшколске установе „Милица Ножица“, као и годишњи план рада ове установе за наредну годину. 
 
Између осталог, одборници су усвојили одлуку о успостављању аутоматске Метеоролошке станице на Дивчибарама, предлог закључка о прихватању уговора о заједничком улагању и изградњи који ће закључити Quinterra AG, град Ваљево и градска Дирекција, као и предлог одлуке о приступању доградњи објекта за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.
 

Leave a Comment