Скупштина усвојила завршни рачун буџета града за 2008. и донела низ других одлука

Почетак » Скупштина усвојила завршни рачун буџета града за 2008. и донела низ других одлука » Вести » Скупштина усвојила завршни рачун буџета града за 2008. и донела низ других одлука
Одборници Скупштине града Ваљева на једанестом заседању усвојили су завршни рачун буџета града за 2008.годину којим су планирани приходи са суфицитом из предходне године износили 1.800.000.000 динара, а остварени у износу 1.700.278,90 динара или 94,49% од планираног износа.
Највећи део прихода остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 579.466.262,39 динара, што чини 33,73% укупно остварених прихода. Најиздашнији приход из ове групе пореза је порез на зараде чије је учешће 24,33% у укупним приходима. Добра реализација је остварена и код пореза на приходе од самосталних делатности, као и пореза на друге приходе (порез на приход од давања у закуп покретних ствари, порез на добитке од игара на срећу, порез на приходе од осигурања лица), што је резултат ефикасније наплате пореза у односу на раније периоде.
 У 2008. години град Ваљево је поред општег трансфера који је реализован у износу од 389.315.959 динара, добио и трансферна средства у износу од 11.943.448 динара за реализацију следећих пројеката: за опремање Канцеларије за младе 579.673 динара, за изградњу азила за смештај паса 2.000.000 динара, за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 2.788.916, за Отворени клуб особа са инвалидитетом 3.112.200 динара, за набавку сервера за градску информациону мрежу 2.000.000 динара и за унапређење корпоративног идентитета града износ од 1.462.659 динара.
У складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2008. годину и оствареним приходима финансирани су јавни расходи и издаци града. Укупно остварени расходи су износили 1.678.733.639,58 динара односно 93,26% у односу на план. Расходи који се односе на рад Скупштине града износили су 8.517.305,95 динара што чини 0,51% укупно остварених расхода. Расходи који се односе на рад Председника општине и Општинског већа односно Градоначелника града и Градског већа су износили 18.912.500 динара или 1,13% укупних расхода. За зараде запослених је исплаћено 8.935.293 динара, а за социјалне доприносе 1.599.418,11 динара што заједно чини 60,77% расхода овог раздела.  За финансирање законом утврђених права у области друштвених делатности издвојено је 468.318.607,85 динара или 27,90% укупних буџетских расхода.  За делатност културе је издвојено 80.426.825,41 динара или 4,47% укупних расхода буџета. За остваривање потреба у области физичке културе према Закону о спорту Републике Србије, издвојено је 32.539.854,45 динара односно 1,94% од укупно  извршених расхода буџета. За финансирање расхода у области социјалне заштите издвојено је 25.467.560,43. Друштвена брига о деци финансирана је са 175.872.923,70 динара што чини 9,77% укупних расхода буџета.
За јавно информисање (Радио Ваљево, Регионалну телевизију Ваљево, као и Напред сходно потписаном уговору) издвојено је 18.423.963,27 динара односно 1,31% укупних расхода буџета општине Ваљево.
Овом приликом заменик градоначелника Станко Терзић говорећи о тренутним економским приликама, рекао је да руководство града улаже додатне напоре да обезбеди финансијска средства за низ важних инвестиционих пројеката. „Град Ваљево је повећао изворне приходе, захваљујући пре свега бољој наплати пореза на имовину, земљарини и комуналним таксама. Имамо повећање наплате од десет одсто и то је резултат рада Градске управе“, рекао је Терзић. Одговарајући на питања одборника о смањењу средстава из републичког буџета, он је нагласио да град још нема званичну информацију од ресорног министарства о томе колико ће тачно износити смањење трансферних средстава и најавио ребаланс буџета највероватније на првом наредном заседању Скупштине града.
Скупштина је већином гласова прихватила и закључак да се предложи председнику Републике Србије Борису Тадићу да додели орден народног хероја постхумно пилоту-пуковнику Миленку Павловићу.
Скупштина града усвојила је и одлуку о јавним паркиралиштима чиме је нормативно регулисано паркирање возила у складу са Студијом пракирања за централну зону Ваљева коју је Скупштина усвојила на седници одржаној у априлу. Овом одлуком утврђују се три зоне за паркирање,врсте јавних паркиралишта, управљање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта, наплата паркирања и уклањање непрописно паркираних возила, а ови послови се поверавају ЈКП «Видрак».
Усвојена је и одлука о водоводу и канализацији којом се прописују општи услови и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и услови за коришћење комуналних производа и комуналних услуга на територији града Ваљева коју покрива систем јавног водовода и јавне канализације.
Одборници Скупштине града Ваљева разматрали су и усвојили извештаје о пословању у 2008. години ЈП «Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу»,ЈП за коришћење водопривредног система Ровни «Колубара», ЈКП «Водовод », ЈКП «Топлана», ЈКП «Видрак», ЈКП «Полет», ЈП «Општинска стамбена агенција»,ЈП «Ваљево турист», ЈП «Регионална телевизија Ваљево»,ЈИП «Радио Ваљево»,Дирекције за пољопривреду, Дома културе, Омладинског центра, Народног музеја,Матичне библиотека «Љубомир Ненадовић», Међуопштинског историсјког архива, Завода за заштиту споменика културе, Установе за физичку културу «Валис», Центра за социјални рад «Колубара», Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија «Радован Трнавац Мића», Клутурно просветне заједнице и Културно-уметничког друштва «Абрашевић».
 Осим тога, одборници Скупштине града разматрали су и прихватили извештаје о раду у 2008. години надзорних одбора ЈП «Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева», ЈП за коришћење водопривредног система Ровни «Колубара», ЈКП «Водовод Ваљево», ЈКП «Топлана Ваљево», ЈКП «Видрак», ЈКП «Полет», ЈП «Општинска стамбена агенција»и ЈП «Ваљево турист».
Такође, одборници су дали сагласност и на одлуке о расподели добити за 2008. годину, ЈКП «Топлана», ЈКП «Видрак»,ЈКП «Полет» и ЈП «Општинска стамбена агенција».
Скупштина је прихватила и предлог решења о давању сагласности на програм одржавања сеоских водовода «Кукаљ» и «Прскавац» за ову годину, који су поверени ЈКП «Водовод». Програмом је предвиђено да се одржавање водовода «Кукаљ» финансира са укупним износом од 8.150.000,00 динара, док ће за одржавање сеоског водовода «Прскавац» бити издвојено 9.585.000,00 динара. За радове на ова два сеоска водовода из градског буџета биће издвојено 12 милиона динара.
Скупштина је прихватила и одлуку о давању подршке ЈКП „Топлана“ за коришћење средстава KFW намењених реконструкцији и модернизацији даљинског система грејања у Србији. Одлука се односи на планирано учешће ЈКП „Топлана“ у кредитно-донаторском програму Немачке финансијске организације (KFW) са којом је Република Србија склопила Споразум о зајму и финансијској подршци у циљу реализације програма „Рехабилиотација локалног система греајња у Србији“. Одлуком је дефинисано да се евентуално добијена средства из овог програма искључиво употребе за набавку котла од 50 MW, проширење вреловодне мреже и инсталирање 50 топлотних подстаница у Ваљеву.
Одборници Скупштине града донели су и одлуку о усвајању нацрта уговора о спајању уз оснивање установе културе Центар за културу Ваљево чиме су се стекли услови да се у складу са дефинисаним моделом и смерницама процес оснивања ове институције привреде крају.
Седница је прекинута после разматрања 59 тачке дневног реда. Наставак једанаесте седнице градске Скупштине заказан је за среду (1.јул) у 10 часова.

Leave a Comment