Управљање људским ресурсима

Почетак » Документи » Управљање људским ресурсима

Усвојена документа

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, заједничком правобранилаштву града Ваљева и општинe Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева Интерни конкурс за попуњавање извршилачког ...

Библиотека

Овлашћења за увид, прибављање, уступање, односно достављање података Овлашћења за предузимање радњи у управној ствари Овлашћења за предузимање радњи Закон о запосленим у АП и ЈЛС Подаци

Управљање људским ресурсима

Правни основ за област управљања људским ресурсима у локалној самоуправи  садржан је у члану 188. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. Гласник РС» 21/2016) којим је прописано да се код послодавца посебно организују послови управљања људским ...