УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19

Почетак » УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19 » Актуелно » УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести KОВИД-19 изазване вирусом САРС-KоВ-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Члан 13а
У објекат на затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића (изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат – тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација (сале за венчања и сл.), и у објектима у којима се обавља делатност приређеивања посебних и класичних игара на срећу (коцкарнице, кладионице, казина и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 20.00 часова до завршетка радног времена, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.
У објекту у коме се делатност обавља у радном времену које се не прекида (24.00 часа) боравак лица уз поседовање Ковид сертификата односи се на период од 20.00 часова до 06.00 часова.
Члан 13б
Ковид сертификат из члана 13а ове уредбе је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то:
1) негативан резултат REAL TIME PCR теста на САРС-KоВ-2, не старији од 72 сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
2) негативан резултат теста за детекцију антигена САРС-KоВ-2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
3) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести KОВИД-19 који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана;
4) позитиван резултат серолошког тестирања на САРС-KоВ-2 С-Протеин (РБД) Иммуноглобулин Г (ИгГ) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања;
5) доказ о прележаној заразној болести KОВИД-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на САРС-KоВ-2 или теста за детекцију антигена САРС-KоВ-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.
Документ из става 1. овог члана може бити:
1) Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије;
2) ЕУ дигитални KОВИД сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC );
3) дигитални KОВИД сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.
Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код, ради омогућавања провере доказа из става 1. овог члана електронским путем.
Члан 13в
Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе, дужни су да преко ковид редара, врше обавезну проверу валидности Ковид сертификата – дигиталног зеленог сертификата Републике Србије, односно доказа из члана 13б став 2. тачка 1) ове уредбе, уређајем који препознаје графичку ознаку из члана 13б став 3. ове уредбе. Провера валидности других докумената из члана 13б став 2. тач. 2) и 3) ове уредбе врше се увидом у документ.
Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе, дужни су преко ковид редара, да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др.).
Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе одговорни су уколико дозволе боравак у објекту из члана 13а, после 20 часова до краја радног времена лицу које нема Ковид сертификат.
Члан 13г
Контролу придржавања мере из чл. 13а и 13в врши орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију и органи јединица локалних самоуправа задужени за послове комуналне инспекције и комуналне милиције, као и други законом овлашћени државни органи.

NOVA UREDBA