Усвојен буџет града Ваљева за 2016. годину

Почетак » Усвојен буџет града Ваљева за 2016. годину » Вести » Усвојен буџет града Ваљева за 2016. годину
Одборници Скупшине града Ваљева, са 35 гласова за, усвојили су Одлуку о буџету града Ваљева за 2016. годину. Одлуком о буџету града Ваљева за 2016. годину, у структури прихода и примања, планирана су укупна буџетска средства у износу од 2.623.000.000 динара и 222.639.800 динара из осталих извора прихода. Највећи део прихода планиран је као приход од пореза на доходак, добит  и капиталну добит што чини 42,76% укупно планираних средстава буџета. Најиздашнији приход из ове групе пореза је порез на зараде који је планиран у износу од 960.000.000 динара. У структури прихода од донација и трансфера планирано је 13,75%, из других прихода 12,64%, од примања од продаје нефинансијске имовине 3,78%, од меморандумских ставки и прихода из буџета корисника 1,59% и од пренетих неутрошених средстава 9,61%.
 
Одлуком о буџету града Ваљева за 2016. годину планирани су расходи и издаци у износу од 2.623.000.000 динара, као и 222.639.000 динара расхода и  издатака из других извора. У структури расхода, за расходе за запослене планирано је 21,48%, за коришћење роба и услуга 25,26%, за отплату камата 0,40%, за субвенције 4,14%, за донације и трансфере 13,33%, за социјалну помоћ 3,34%, за остале расходе 4,03%, за буџетску резерву 1,14%, за капиталне издатке 23,57% и за отплату главнице 3,32%. Буџетом за 2016. годину предвиђени су капитални пројекти и то: за изградњу улица опредељено је 65 милиона динара, за наставак изградње О.Ш.“Милован Глишић“ 45 милиона, за реализацију пројеката водоснабдевања 68 милиона динара, за наставак топлификације 9,5 милиона динара, за Регионалну депонију 2,5 милиона динара, за радове на затвореном базену 15 милиона динара, за пројекте изградње кишне и фекалне канализационе мреже 30,6 милиона динара и за опремање Индустријске зоне 20 милиона динара. „Ово је буџет континуитета, социјални и развојни. Чак 36% средстава преусмерено је ка развоју. Испоштовали смо све захтеве Министарства финансија и препоруке Владе Србије. Имамо већ седам година добре резултате, а овај буџет је добра основа и омогућиће стабилно функционисање града, а  лако се може кориговати убудуће у складу са приоритетима“, рекао је градоначелник Терзић на данашњој седници.
 
 Одборници Скупштине града усвојили су и извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2015. године. За финансирање расхода и издатака буџета града Ваљева за 2015. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства у укупном износу од 2.828.827.000 динара и 212.356.669 динара из других извора финансирања. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи и примања су реализовани у износу од 1.783.621.047,38 динара, односно 63,05% у односу на план. По Одлуци о буџету за 2015. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода, а реализовани су у износу од 1.437.400.682, 76 динара, односно 50,81% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. септембар текуће године износило је 348.318.365,09 динара, док је стање на рачунима корисника буџета 23.325.763,06 динара.
 
„Град Ваљево је у протеклих 7,5 година пример локалне самоуправе са изузетнтно стабилним јавним финансијама којима се газдује рационално, одговорно и домаћински. То је оцена Министарства финасија, Сталне конференције градова и општина, а у то се уверим и када разговарам са својим колегама из других градова и општина и када ми они предоче са каквим се проблемима суочавају. Касне им плате, дугују велика средства извођачима радова, имају огромна кредитна задужења. За разлику од њих, град Ваљево има домаћинско понашање и док сам ја овде тако ће и бити, а руководство које даље буде водило град имаће велику обавезу да тај добар континуитет задржи, јер паре се лако потроше. Боље да имамо паре на рачуну него да дугујемо, а водимо рачуна о сваком динару“, рекао је између осталог градоначелник Станко Терзић на данашњој седници и још једном подсетио да је буџет у 2014. години реализован са 99,7% и да је то пример домаћинског понашања.
 
На данашњој седници Скупштине града усвојена је и Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину, Програм пословања ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2016. годину као и Програм комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овог предузећа.
 
Програмом пословања Дирекције за 2016. годину планирани су укупни приходи у износу од 948.386.800,00 динара. За улагања у друмски саобраћај на улицама овим програмом су планирана средства у укупном износу од око 238 милиона динара. За изградњу улица опредељено је 65 милиона динара. За санацију клизишта планирана су средства од 30 милиона динара, док је за изградњу путева опредељено 14 милиона динара. За изградњу мостова и других саобраћајних објеката планирана су средства у износу 60 милиона динара. Трошкови за јавну расвету овим програмом планирани су у износу од око 79 милиона динара, за улагање у водоснабдевање 68 милиона динара. У изградњу и реконструкцију објеката спортске инфраструктуре биће уложено око 62 милиона, за наставак изградње школе у Брђанима 45 милиона, за комунално уређење Индустријске зоне опредељено је 20 милиона динара,  а за изградњу инфраструктуре на Дивчибарама 20 милиона.
 
„У овом програму  има 20% већ завршених улица и путева, јер нас је послужило лепо време. Ово није списак лепих жеља, јер се тачно зна у ком селу и кад ће се асфалтирати и који пут. У 2015. години је урађено 19 километара путева и 8 километара улица. У протекле четири године асфалтирано је 70 километара путева и око 35 километара улица. Толико није урађено у предходних 12 година“, рекао је на данашњој седници  Драган Јеремић, директор ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.
 
Одборници Скупштине града усвојили су и Програме пословања за 2016. годину и то: ЈКП „Водовод-Ваљево“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана-Ваљево“, Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“, Дирекције за пољопривреду и робне резерве и Туристичке организације.
Усвојена и Одлука о обављању послова и спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, Одлука о изменама и допунама плана генералне регулације „Колубара“, Одлука о изменама и допунама плана генералне регулације за село Попучке, као и Одлука о озакоњењу спратности веће од прописане планским документом.
 
Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву, Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије ради обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају, као и Правилник о давању у закуп станова изграђених у оквиру „Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији-СИРП“. Утврђен је и Локални акциони план запошљавања града Ваљева, Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за образовање Рома, Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, допуна програма отуђења грађевинског земљишта, као и Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“.
 
На данашњој седници утврђено је и решење о разрешењу директора ЈИП „Радио Ваљево“ Предрага Обућине као и  решење о разрешењу надзорног одбора овог предузећа. Драган Грујичић именован је за директора ЈКП „Водовод-Ваљево, Катарина Влајковић именована је за директора Центра за социјални рад, а Бојан Бошковић именован је за вршиоца дужности директора ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“. Одборници Скупштине утврдили су и решење о образовању Комисије за питања остваривања права бораца, војних инвалида и породица палих бораца рата од 1990. године чији је председник Љубомир Брадић, као и решење о измени и допуни решења о образовању Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град, решење о разрешењу и именовању члана управног одбора Предшколске установе „Милица Ножица“, решење о разрешењу и именовању председника управног одбора Дома здравља, решење о разрешењу и именовању члана школског одбора О.Ш “Стеван Филиповић“ Дивци и решење о разрешењу и именовању члана школског одбора О.Ш.“Илија Бирчанин“Ставе.  
 

Leave a Comment