Утврђен предлог одлуке о завршном рачуну и другом ребалансу буџета

Почетак » Утврђен предлог одлуке о завршном рачуну и другом ребалансу буџета » Вести » Утврђен предлог одлуке о завршном рачуну и другом ребалансу буџета
Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2013. годину. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета неутрошена средства су 2.229.970.746,09 динара, међу којима су најзначајнији порески приходи. Укупно извршени текући расходи и издаци су 2.173.872.669,34 динара. Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи 56.098.076,75 динара. „У структури прихода најзначајнији су порески приходи и они су реализовани у износу од око 1.492.000.000 динара односно 66,93%. У оквиру пореских прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, добит и капиталну добит и они су реализовани у износу од 1.149.646.000 динара . Порез на имовину је реализован у износу од 231.596.000 динара“, рекла је између осталог на данашњој седници Јелица Стојановић, начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове. 
 
Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2014. годину-други ребаланс. Другим ребалансом планирани су приходи и примања у износу од 2.246.710.000 динара, што представља смањење за износ од 51.952.658,08 динара односно 2,26% у односу на првобитно планиране приходе и примања од продаје нефинансијске имовине. Приходи корисника из других извора финансирања ребалансом су планирани у износу од 224.303.935 динара што чини укупно утврђена средства буџета у износ од 2.471.013.935 динара. Приходи планирани првобитном одлуком о буџету увећани су за износ наменских и ненаменских трансферних средстава као и за износ текућих и добровољних трансфера од физичких и правних лица. Висина јавних расхода у ребалансу је утврђена на нивоу планираних прихода у износу од 2.246.710.000 динара, извор финансирања 01, као и средстава из осталих извора у износу од 224.303.935 динара. „Трудили смо се да буџет буде социјално-развојни. На жалост оно што нам се десило у априлу и мају ове године значајно је утицало на то да се концепција донекле промени. Тако, када смо усвајали ребаланс буџета у јулу месецу ове године, значајна средства смо морали да скинемо са инвестиција, као што су Дом војске и школа у Брђанима. Та средства смо преусмерили за санацију штета од поплава. Социјална димензија буџета је остала итекако присутна и ту нисмо ништа померали, али је развојна смањена због поплава“, рекао је на данашњој седници градоначелник Станко Терзић. Он је додао и то да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало тендер за школу у Брђанима. Предрачунска вредност радова је 118 милиона динара, од тога за школу у Брђанима 114 милиона и за фасаду Ваљевске гимназије 4 милиона динара. Градоначелник је овом приликом позвао ваљевске  грађевинске фирме да конкуришу на овом тендеру. 
 
Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину на територији града Ваљева и утврђивању коефицијента зоне. Овом одлуком одређују се зоне за утврђивање пореза на имовину на територији града Ваљева, утврђује се најопремљенија зона и коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у складу са чланом 7.став 2.Закона о порезима на имовину. За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра непокретности као елемента за утврђивање основице пореза на имовину, на територији града Ваљева у зависности од комуналне опремљености, опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима града, односно радним зонама и другим садржајима у насељу, одређено је пет зона. Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Ваљева. „Приликом доношења ове одлуке водили смо рачуна о социјалној категорији становништва, консултовали смо се са привредницима, отклонили смо неке недостатке, а најважније је стално повећавати круг пореских обвезника“, рекао је овом приликом градоначелник Терзић.
 
Градско веће прихватило је извешта о мерама предузетим на отклањању последица проузрокованих елементарном непогодом-поплавом на територији града Ваљева. Извештај обухвата све што је урађено по питању обнове и изградње порушених објеката, санације, исплате штета, обнове инфраструктуре и водотокова, оштећења на магистралним и регионалним путевима, као и све што је урађено на санацији штета у привреди и пољопривреди. На данашњој седници утврђен је и предлог закључка о усвајању измена и допуна плана врсте и обима радова дефинисаних програмом хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода-поплаве. Градско веће утврдило је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2014. годину-трећи ребаланс. Утврђен је и предлог закључка о усвајању измена и допуна програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Дирекције. Између осталог, чланови Градског већа утврдили су и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ за 2014. годину, као и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Дирекције за робне резерве за 2014. годину. Градско веће утврдило је и предлог одлуке о изменама Локалног плана акције за децу, као и предлог одлуке о приступању процедури оснивања регионалне развојне агенције „Запад“. Град Ваљево приступа процедури оснивања ове агенције са заинтересованим општинама и градовима Колубарског и Мачванског управног округа и заинтересованим удружењима привредника и предузетника регистрованим на територији локалних самоуправа оснивача. Циљ агенције је стимулисање и унапређење економског и друштвеног развоја региона, кроз развијање партнерских односа јавног и приватног сектора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment