Утврђени предлози програма пословања јавних предузећа

Почетак » Утврђени предлози програма пословања јавних предузећа » Вести » Утврђени предлози програма пословања јавних предузећа
 
Чланови Градског већа утврдили су предлог Локалног плана управљања отпадом 2011.-2020. године који је дефинисан у контексту одрживог развоја, а чији се принципи заснивају на ефикасној заштити животне средине.
 
На данашњој седници чланови Градског већа дали су сагласност на годишњи план рада за 2010-2011. годину Предшколске установе „Милица Ножица“, на програм пословања за текућу годину Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева, ЈКП „Топлана-Ваљево“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Полет“ и  Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“. Овом приликом помоћник градоначелника Радивоје Милутиновић оценио је „да су јавна комунална предузећа најефикасније до сада урадила своје програме пословања у складу са опредељеним средствима и да су чланови Градског већа пажљиво пратили израду ових програма усклађујући их са циљевима и инвестиционим плановима“.
 
Између осталог, градска Дирекција планирала је укупне приходе од око 442 милиона динара што је за 26,15% више у односу на процену реализације прихода у прошлој години. Највећи приход планиран је из буџетског Фонда за грађевинско земљиште у износу од 284 милиона, а за инвестициона улагања биће опредељено преко 11 милиона.
ЈКП „Топлана“ програмом пословања у 2011. години планирало је инвестициона улагања за настававак изградње вреловодног котла капацитета 50 MW са пратећом опремом, радове на вреловодној мрежи и изградњи више топлотних подстаница. За то је предвиђено преко 187 милиона динара.
 
Програмом пословања ЈП „Колубара“ у 2011. години планиран је завршетак радова на брани и акумулацији „Ровни“ за шта је предвиђено више од 976 милиона динара. Радови ће подразумевати претварање опточног тунела у темељни испуст и захват за кориснике, снабдевање водом командне зграде, наставак изградње локалних саобраћајница, наставак набавке и монтаже опреме за систем осматрања и обавештавања, наставак радова на чишћењу и санитарној заштити акумулационог простора. Осим тога у 2011. години планиране су инвестиционе активности на изградњи транзитних цевовода од бране и акумулације „Ровни“ до будућих корисника и то: цевовода сирове воде од бране и акумулације до Постројења за припрему питке воде „Пећина“ за шта је опредељено 100 милиона динара и изградња цевовода чисте воде од ППВ „Пећина“ до општина корисника у износу од око 111 милиона динара. Укупна инвестициона улагања планирана су у износу од милијарду 188 милиона динара.
 
Осим програма пословања јавних комуналних предузећа, чланови Градског већа на данашњој седници између осталог,  утврдили су и предлоге одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Дома здравља Ваљево,  предлог решења о давању сагласности на статут Дома здравља, предлог одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједна паса луталица, чиме се трошкови Градских управа смањују, као и предлог методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљиснког грејања која се суштински не разликује од предходне осим промене надлежности органа који доноси ову методологију.

Leave a Comment