Веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину и низ других важних одлука

Почетак » Веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину и низ других важних одлука » Вести » Веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину и низ других важних одлука
Чланови Градског већа утврдили су извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2015. године. За финансирање расхода и издатака буџета града Ваљева за 2015. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства у укупном износу од 2.828.827.000 динара и 212.356.669 динара из других извора финансирања. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи и примања су реализовани у износу од 1.783.621.047,38 динара, односно 63,05% у односу на план. По Одлуци о буџету за 2015. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода, а реализовани су у износу од 1.437.400.682, 76 динара, односно 50,81% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. септембар текуће године износило је 348.318.365,09 динара, док је стање на рачунима корисника буџета 23.325.763,06 динара. „Приходи града Ваљева у првих девет месеци 2015. године су већи за 215 милиона динара у односу на исти период 2014. године. Значи сваког месеца је било више прихода у 2015. години него у 2014. Главни извор повећања прихода је порез на зараде што говори о већој упослености, већем броју запослених, већим платама. Повећавамо обухват пореских обвезника када је реч о порезу на имовину. Интензивна стамбена градња у Ваљеву има позитивне ефекте и ми се надамо да ће се то наставити и у наредном периоду. Када говоримо о задужењу града Ваљева, што је пресек са 30. септембром,  имамо око два милиона евра дуга Комерцијалној банци за рефинансирање за Топлану и око 35 милиона динара по основу Програма подршке грађевинској индустрији према Фонду за развој. Не знам да ли има град у Србији који има овако мало задужење. Све ово говори у прилог чињеници о једном озбиљном, домаћинском понашању града Ваљева у протеклом периоду“, рекао је на данашњој седници Градског већа градоначелник Станко Терзић.
 
Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину.Овом одлуком планирани су приходи и примања у износу од 2.623.000.000 динара из средстава буџета града и 222.639.800 средстава из осталих извора буџетских корисника.
“ У припреми буџета пошло се од тога да се уради једна фискална консолидација, да се смање трошкови на свим нивоима, да се масе зарада планирају мање за 3% у односу на средства која су исплаћена у 2015. години на нивоу града, да се анализирају сви програми по основу којих се исплаћују субвенције, да се сви трошкови сведу на најмању могућу меру водећи рачуна да се основни трошкови не угрожавају. Полазећи од тога урађен је предлог овог буџета“, рекла је овом приликом између осталог  Јелица Стојановић, начелница Градске управе за друштвене делатности, финасије, имовинске и инспекцијске послове. „Улагали смо свих ових година велики труд да обезбедимо стабилност финансија што се огледа у квалитетном буџету. Две су битне карактеристике буџета за 2016. годину-то је буџет континуитета и то је буџет који има истакнуту развојну и социјалну компоненту. Имамо континуитет стабилних јавних финансија, у протеклих осам година нису касниле плате, све обавезе смо извршавали на време, немамо никаквих неизмирених обавеза према извођачима радова. Кредитна задужења су нам минимална, ниједна фирма није била у блокади. Град Ваљево служи као пример домаћинског пословања. Када говоримо о развојној компоненти, истичем да Дирекција има 948 милиона динара и ово је рекордно издвајање за њих. Све оно што смо радили у овој години када је реч о комуналној изградњи, идуће године настављамо још интензивније. Када је реч о социјалној димензији буџета, можемо се похвалити широком палетом социјалних услуга коју смо проширили са новим услугама- у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју где ће сада моћи да бораве и одрасли, као и програм кућне неге сада и за особе са менталним проблемима. За Дом здравља смо у 2016. години скоро дупло више средстава издвојили, за медије такође више него у предходној години-10 милиона, повећали смо средства за образовање, школа у Брђанима ће бити завршена на пролеће. Направили смо буџет који је у складу са препорукама Министарства финансија. Дирекција ће одмах у јануару расписати тендере и ја очекујем да нас грађевинска оператива пратити у већој мери него до сада.Захваљујући овако конципираном буџету за 2016. годину смо припремили добар основ да се успешно ради“, рекао је градоначелник Станко Терзић говорећи о предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину.
Чланови Градског већа утврдили су и предлог Одлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама као и предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину. На основу ове Одлуке град Ваљево има 1261 радника на неодређено време што је за 26 мање од прописаног броја у складу са одлуком Владе Републике Србије. „Град Ваљево је водио озбиљну политику запошљавања и систему јавног сектора и има 26 запослених мање у односу на прописани број. У овом тренутку неће бити отпуштања, што говори о томе да смо се рационално понашали. Град Ваљево је водио озбиљну политику када је реч о пријему нових радника“, рекао је градоначелник Станко Терзић.
 
Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2016. годину, као и предлог закључка о усвајању програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овог предузећа. Програмом пословања овог предузећа за 2016. годину планирани су укупни приходи од 948.386.800,00 динара. За улагања у друмски саобраћај на улицама овим програмом су планирана средства у укупном износу од око 238 милиона динара. За изградњу улица опредељено је 65 милиона динара. За санацију клизишта планирана су средства од 30 милиона динара, док је за изградњу путева опредељено 14 милиона динара. За изградњу мостова и других саобраћајних објеката планирана су средства у износу 60 милиона динара. Трошкови за јавну расвету овим програмом планирани су у износу од око 79 милиона динара, за улагање у водоснабдевање 68 милиона динара. У изградњу и реконструкцију објеката спортске инфраструктуре биће уложено око 62 милиона, за наставак изградње школе у Брђанима 45 милиона, за комунално уређење Индустријске зоне опредељено је 20 милиона динара,  а за изградњу инфраструктуре на Дивчибарама 20 милиона.
 
Чланови Градског већа утврдили су и предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2016. годину, предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Видрак“, предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Полет“, предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Топлана“, предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Колубара Ровни“, предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“, предлог Решења о давању сагласности на програм пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве, као и  предлог Решења о давању сагласности на програм рада Туристичке организације.
 
Између осталог, чланови Градског већа утврдили су и предлог Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације „Колубара“, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити, предлог Локалног акционог плана запошљавања, као и предлог одлуке о изменама и допунама Локалног акционог плана за образовање Рома. 

Leave a Comment