Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020.

Почетак » Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020. » Град Ваљево » Издвајамо » Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020.

Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010.-2020. године је општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој.

Процес израде ове Стратегије представља заједнички приступ два програма, Програма за подстицај економском развоју општина (MEGA) који финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), а спроводи „The Urban Institute“ и програма Exchange 2 који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), а уз потпуну посвећеност и ангажованост представника Града Ваљева.

Стратегија одрживог развоја града Ваљева базирана је на методолошком оквиру који је настао као резултат пројекта Exchange 2 у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције градова и општина и локалних самоуправа у Србији.

У оквиру овог стратешког документа дефинисана су четири приоритета/области развоја и то: Инфраструктура и просторно планирање, Економски развој (привреда, пољопривреда и туризам), Друштвени развој и Заштита животне средине. У оквиру сваког приоритета дефинисани су стратешки и специфични циљеви и кључне активности. Акциони план који је саставни део ове стратегије дефинисао је пројекте и активности које је потребно реализовати у наредном периоду.

Стратегија је припремљена по тзв. партиципативном методу, што је подразумевало учешће бројних представника јавног, приватног и цивилног сектора. У складу са приоритетима одабраним на почетку процеса, радило се у три радне групе: за економски развој, друштвени развој и заштиту животне средине. Организовано је више састанака на којима су учествовали представници јавних предузећа, привреде, образовања, културе, здравства, удружења грађана итд.

Стратешки документ у себи садржи следећа поглавља:

  • Процес израде и методологија Стратегије одрживог развоја града Ваљева
  • Визија града Ваљева 2020.
  • Опште информације о граду Ваљеву
  • Индикатори одрживости
  • Ситуациона анализа приказана кроз „SWOT“ анализу
  • Стратешки документ – приоритети, визије, стратешки и специфични циљеви
  • Локални акциони план по приоритетима
  • Систем управљања и праћења реализације Стратегије

 

Стратегија обухвата период од 2010. до 2020. године, с тим што ће документ бити периодично ажуриран.

Стратегију одрживог развоја града Ваљева 2010.-2020. можете преузети овде (8,9MB).