Урбанизмa и грађевинарствa

Почетак » Урбанизмa и грађевинарствa » Документи » Урбанизмa и грађевинарствa

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине је надлежно за остваривање следећих права ван објадињене процедуре:

 1. Информација о локацији
 2. Потврда на урбанистички пројекат
 3. Потврда на пројекат парцелације-препарцелације
 4. Одобрењe за привремено постављање монтажно огласно-рекламног објеката на површини јавне намене (билборди, рекламне ознаке и др.)
 5. Одобрење за привренмене монтажне објекте за културна збивања, спорт и забаву на површини јавне намене (монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови балон хале спортске намене и др.)
 6. Oдобрењe за постављање реклама, натписа и светлећих натписа на објекту (реклама, натписа и светлећих натписа и др.)
 7. Oдобрењe за постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (летње и зимске баште и др.)
 8. Одобрење за привремено постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (надстрешнице, тенде, рекламне витрине и др.)
 9. Одобрење за постављање привременог објеката трговачко-угоститељске делатности, покретног слободностојећег рекламног паноа-експоната у простору, на површини јавне намене (покретне тезге, расхладни уређаји, апарати за сладолед, кокице, покретни кофери, сталаци-вртешке, покретни слободностојећи рекламни пано и др.)
 10. Одобрење за привремени смештај грађевинског материјала на јавним површинама дуже од 24 часа (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал и др.)

 

1.Информација о локацији

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање информације о локацији (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769) или га можете преузети овде .
 • Копија плана кат. парцеле (Служба за катастар непокретности Ваљево).
 • Лист непокретности не старији од 6 месеци.
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа, прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107. Накнада за издавање информације о локацији за потребе изградње, парцелације – препарцелације, исправке граница и израду урбанистичког пројекта износи 1.681, а за остале потребе 810 динара.

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел  97,  позив на број:   68-107, са означењем сврхе дознаке: „уплата РАТ „,  прималац: Република Србија    —–2810 дин.

Рок за издавање информације о локацији је 8 дана од дана подношења захтева.

 

2. Потврда на урбанистички пројекат

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање потврде на урбанистички пројекат (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Један примерак урбанистичког пројекта са несавијеним графичким прилозима у размери 1:500 или 1:1000 уколико се ради о већем комплексу, урађен од стране привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, који су уписани у одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и израду техничке документације.
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа у износу од 5045 дин. за физичка лица, односно 8407 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).

 

3. Потврда на пројекат парцелације-препарцелације

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације-препарцелације (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа у износу од 840 дин. за физичка лица, односно 2803 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).

 

4. Одобрењe за привремено постављање монтажно огласно-рекламног објеката на површини јавне намене (билборди, рекламне ознаке и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за привремено постављање монтажно огласно-рекламног објеката на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Пројекат од стране одговорног пројектанта који саджи основу, главни, бочни и задњи изглед, са техничким описом и статистичким пропрачуном као и решењем електричних инсатлација ако је објекат осветљен, у размери 1 : 50. (мин 2 примерка)
 • Предлог локације за постављање
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107

 

5. Одобрење за привремене монтажне објекте за културна збивања, спорт и забаву на површини јавне намене(монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови балон хале спортске намене и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за привремене монтажне објекте за културна збивања, спорт и забаву на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Назначена укупна површина коју заузимају монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови односно површину коју заузима сваки апарат за забаву, њихов број и врсту.
 • Уговор о обнови јавне зелене површине, закључен са Дирекцијом уколико се објекат за културна збивања, спорт и забаву поставља на уређеној јавној зеленој површини која је обухваћена програмом одржавања.
 • За балон хале спортске намене прилаже се пројекат (мин 2 примерка) од одговорног пројектант са одговарајућом лиценцом који садржи фотографије објекта, ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта, основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних инсталација у одговарајућој размери и уговор о закупу површине јавне намене, закључен са Дирекцијом.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

6. Oдобрењe за постављање реклама, натписа и светлећих натписа на објекту (реклама, натписа, светлећих натписа и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање оодобрења за постављање реклама, натписа и светлећих натписа на објекту(прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Техничка докуменација која садржи: скицу фасаде зграде или просторија, изглед натписа, пресек и потребне детаље са шемом инсталација, прорачун сигурности, технички опис са ознаком материјала и тонско решења боја (мин 2 примерка).
 • Доказ о праву власништва или коришћења зграде или објеката или сагласност власника, односно корисника објеката на којем се жели поставити фирма, реклама или натпис.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

7. Oдобрењe за постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (летње и зимске баште и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности.
 • Доказ о основу кор ишћења пословног објекта.
 • Техничка документација (мин. 2 примерка):
  1. за баште: графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њених димензија, волумена и положаја у односу на: елементе површине јавне намене (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему површине јавне намене (клупа, жардињера, канта за отпатке), привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином);
  2. за летње наткривене и зимске баште: и графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 – 1:100; приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект); технички опис елемената баште и начина монтаже; пројекат електричних инсталација у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта. Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:1000 и детаљног приказа у одговарајућој;
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
 • Уз захтев се, по потреби, прилаже:
 • сагласност корисника суседног пословног простора приземља објекта испред којег се башта поставља;
 • сагласност власника, односно корисника објекта на који се сенило причвршћује.

 

8. Одобрење за привремено постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (надстрешнице, тенде, рекламне витрине и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за привремено постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Пројекат од стране одговорног пројектанта који садржи скицу са основом, предњим и бочним изгледом у одговарајућој размери, технички опис и статички прорачун, (мин 2 примерка).
 • Доказ да је власник објекта, односно да има право коришћења пословног објекта или његовог дела на који се поставља привремени објекат.
 • Сагласност власника објекта, односно скупштине зграде на коју се поставља привремени објекат.
 • Скица са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање (само за витрине).
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

9. Одобрење за постављање привременог објеката трговачко-угоститељске делатности, покретног слободностојећег рекламног паноа-експоната у простору, на површини јавне намене (покретне тезге, расхладни уређаји, апарати за сладолед, кокице, покретни кофери, сталаци-вртешке, покретни слободностојећи рекламни пано и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за постављање привременог објеката трговачко-угоститељске делатности, покретног слободностојећег рекламног паноа-експоната у простору, на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Предлог садржаја и локације за постављање која садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије – волумен и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.).
 • за рекламни објекат – и скица са изгледом рекламног објекта са предлогом локације за постављање.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
 • Фотокопија личне карте.

 

10. Одобрење за привремени смештај грађевинског материјала на јавним површинама дуже од 24 часа (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал)(градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал и др.)

Документација потребна за остваривање права:

 • Захтев за издавање одобрења за привремени смештај грађевинског материјала на јавним површинама дуже од 24 часа (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал) (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Фотокопија Решења о грађевинској дозволи, односно Пријава радова или Решења којим се одобрава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
 • Скица (копија плана или ситуација) са означеном локацијом заузећа.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 647 дин. за физичка лица, односно 2.548 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

Одобрење за обављање  саобраћаја ван саобраћајне сигнализације  утврђене постојећим режимом саобраћаја

Физичким и правним лицима може се одобрити саобраћај моторним возилима ван постојеће саобраћајне сигнализације у одређеном временском периоду у случају непостојања другог приступа одређеним објектима. (снабдевање објеката, изградња објеката и слично)

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев–сами правите захтев са образложењем нема предлог захтева који  попуњавате
 • решење о упису радње (предузећа) у регистар
 • број грађевинске дозволе или решења  –за потребе изградње
 • доказ о власништву или закупу објекта –за сопствено снабдевање
 • административна такса Доказ о уплати градске таксе у износу од  1.987,00 ; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

Одобрење за обављање  саобраћаја у условима радова на путу

Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, мора бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом, а учесници у саобраћају обезбеђени постављањем браника.

 

Одобрење за забрану или  измену режима саобраћаја приликом одржавања спортских и других приредби на путу

Забрањено је одржавање спортских или других приредби на путу.

Изузетно, спортска или друга приредба на путу се може одржати када територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова изда дозволу за њено одржавање.

Уколико се приредба одржава на територији за коју су надлежне две или више организационих јединица, дозволу издаје Министарство унутрашњих послова.

Уколико је приликом одржавања спортских или других приредби на путу потребно обуставити саобраћај или извршити друге измене у режиму саобраћаја, дозвола се издаје уз претходну сагласност министарства, односно органа јединица локалне самоуправе, надлежног за послове саобраћаја.

 

Сагласност да је саобраћајни пројекат у редовним условима и у условима радова на путу, израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган из члана 157. став 1. овог закона даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.

За постављање привремене саобраћајне сигнализације мора се израдити саобраћајни пројекат, осим у случајевима извођења хитних радова који не трају дуже од 24 сата. Сагласност на саобраћајни пројекат даје министарство, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Одобрење за поставњање саобраћајне сигнализације за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу

Физичким и правним лицима може се одобрити привремена измена режима саобраћаја за време извођења радова  ван постојеће саобраћајне сигнализације у одређеном временском периоду у случају непостојања другог приступа при изградњи и реконструкцији објеката ( изградња  реконструкција редовно и периодично одржавање, санација и адаптација објеката и слично)

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев – сами правите захтев са образложењем и подацима ко је организатор спортске или културне манифестације -нема предлог захтева који  попуњавате
 • број грађевинске дозволе за потребе изградње објекта
 • број решење за извођење радова за потребе изградње објекта
 • пројект саобраћајне сигнализације
 • административна такса Доказ о уплати градске таксе у износу од 841.00 дин (физичка лица) 2.802,00 (правна лица) ; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

 

Резервација паркинг места

Одељење градске управе надлежно за послове саобраћаја може својим решењем, на

захтев државних органа, јавних предузећа, установа и других правних лица одредити део

паркиралишта који ће користити подносилац захтева за паркирање службених возила

(резервисани паркинг), уз плаћање одговарајуће накнаде, уколико се тиме битно не ремети капацитет паркиралишта.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев–сами правите захтев са образложењем нема предлог захтева који  попуњавате
 • предлог локације паркинг места
 • решење о упису радње (предузећа) у регистар
 • доказ о власништву или закупу објекта
 • административна такса – Доказ о уплати градске таксе у износу од  2.548,00     дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.

Обележавање и резервацију одобреног  паркинг места као и наплату накнаде  врши ЈКП «Видрак» , телефони: 014 221 556 и  014 222 453, адреса: Улица  Војводе Мишића 53, 14000 Ваљево