Урбанизмa и грађевинарствa

Почетак » Урбанизмa и грађевинарствa » Документи » Урбанизмa и грађевинарствa
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине је надлежно за остваривање следећих права:

 

Решење о локацијској дозволи
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање решења о локацијској дозволи (прибавља се у услужном центру Градске управе тф. 294-769) или га можете преузети овде 
 • Копија плана катастарских парцела (не старија од шест месеци) издата од Републичког геодетског завода Служба за катастар непокретности Ваљево
 • Извод из катастра подземних инсталација (оригинал)
 • Доказ о праву својине (оригинал), односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта. У случају надградње стамбене зграде, у складу са чланом 18 Закона о одржавању стамбених зграда (Сл. Гл. РС бр 44/95 и 27/11) потребно је доставити комплетан лист непокретности за зграду, уговор са Скупштином станара (оверен у надлежном суду), Одлуку и појединачне потписе више од половине власника посебних делова зграде (оригинал или оверену фотокопију)
 • Подаци о објекту који ће се градити, а нарочито о: планираној диспозицији, врсти и намени објекта, техничким карактеристикама и сл.
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа према тарифи ; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).
 • Други докази у складу са Законом о планирању и изградњи
Рок за издавање решења о локацијској дозволи је 15 дана од дана подношења уредног захтева, односно прибављања услова и података које орган прибавља по службеној дужности.
Информација о локацији
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање информације о локацији (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769) или га можете преузети овде .
 • Копија плана кат. парцеле (Служба за катастар непокретности Ваљево).
 • Лист непокретности не старији од 6 месеци.
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа, прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107. Накнада за издавање информације о локацији за потребе изградње, парцелације – препарцелације, исправке граница и израду урбанистичког пројекта износи 1.681, а за остале потребе 810 динара.
Рок за издавање информације о локацији је 8 дана од дана подношења захтева.
Потврда на урбанистички пројекат
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање потврде на урбанистички пројекат (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Један примерак урбанистичког пројекта са несавијеним графичким прилозима у размери 1:500 или 1:1000 уколико се ради о већем комплексу, урађен од стране привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, који су уписани у одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и израду техничке документације.
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа у износу од 5045 дин. за физичка лица, односно 8407 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).
Потврда на пројекат парцелације-препарцелације
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације-препарцелације (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Доказ о уплати накнаде за рад органа у износу од 840 дин. за физичка лица, односно 2803 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).
Потврда о завршетку израде темеља
Документација потребна за остваривање права:
  • Захтев за издавање потврде о завршетку израде темеља (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
  • Геодетски снимак изграђених темеља
  • Изјава извођача радова да су темељи изграђени у складу са главним пројектом
  • Главни пројекат (на увид)
  • Доказ о уплати накнаде за рад органа у износу од 810 дин. за стамбене објекте, 1298 дин за стамбено-пословне, односно 1616 дин за пословне објекте; прималац: Град Ваљево; Рачун: 840-742341843-24; Модел: 97; поз. на бр: 68-107).

 

Одобрењe за привремено постављање монтажно огласно-рекламног објеката на површини јавне намене(билборди, рекламне ознаке и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за привремено постављање монтажно огласно-рекламног објеката на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Пројекат од стране одговорног пројектанта који саджи основу, главни, бочни и задњи изглед, са техничким описом и статистичким пропрачуном као и решењем електричних инсатлација ако је објекат осветљен, у размери 1 : 50. (мин 2 примерка)
 • Предлог локације за постављање
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107
Одобрење за привремене монтажне објекте за културна збивања, спорт и забаву на површини јавне намене(монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови балон хале спортске намене и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за привремене монтажне објекте за културна збивања, спорт и забаву на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Назначена укупна површина коју заузимају монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови односно површину коју заузима сваки апарат за забаву, њихов број и врсту.
 • Уговор о обнови јавне зелене површине, закључен са Дирекцијом уколико се објекат за културна збивања, спорт и забаву поставља на уређеној јавној зеленој површини која је обухваћена програмом одржавања.
 • За балон хале спортске намене прилаже се пројекат (мин 2 примерка) од одговорног пројектант са одговарајућом лиценцом који садржи фотографије објекта, ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта, основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних инсталација у одговарајућој размери и уговор о закупу површине јавне намене, закључен са Дирекцијом.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
Oдобрењe за постављање реклама, натписа и светлећих натписа на објекту (реклама, натписа, светлећих натписа и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање оодобрења за постављање реклама, натписа и светлећих натписа на објекту(прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Техничка докуменација која садржи: скицу фасаде зграде или просторија, изглед натписа, пресек и потребне детаље са шемом инсталација, прорачун сигурности, технички опис са ознаком материјала и тонско решења боја (мин 2 примерка).
 • Доказ о праву власништва или коришћења зграде или објеката или сагласност власника, односно корисника објеката на којем се жели поставити фирма, реклама или натпис.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
Oдобрењe за постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (летње и зимске баште и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности.
 • Доказ о основу кор ишћења пословног објекта.
 • Техничка документација (мин. 2 примерка):
  1. за баште: графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њених димензија, волумена и положаја у односу на: елементе површине јавне намене (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему површине јавне намене (клупа, жардињера, канта за отпатке), привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином);
  2. за летње наткривене и зимске баште: и графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 – 1:100; приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект); технички опис елемената баште и начина монтаже; пројекат електричних инсталација у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта. Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:1000 и детаљног приказа у одговарајућој;
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
 • Уз захтев се, по потреби, прилаже:
  • сагласност корисника суседног пословног простора приземља објекта испред којег се башта поставља;
  • сагласност власника, односно корисника објекта на који се сенило причвршћује.
Одобрење за привремено постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (надстрешнице, тенде, рекламне витрине и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за привремено постављање монтажног објеката сезонског типа на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Пројекат од стране одговорног пројектанта који садржи скицу са основом, предњим и бочним изгледом у одговарајућој размери, технички опис и статички прорачун, (мин 2 примерка).
 • Доказ да је власник објекта, односно да има право коришћења пословног објекта или његовог дела на који се поставља привремени објекат.
 • Сагласност власника објекта, односно скупштине зграде на коју се поставља привремени објекат.
 • Скица са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање (само за витрине).
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
Одобрење за постављање привременог објеката трговачко-угоститељске делатности, покретног слободностојећег рекламног паноа-експоната у простору, на површини јавне намене (покретне тезге, расхладни уређаји, апарати за сладолед, кокице, покретни кофери, сталаци-вртешке, покретни слободностојећи рекламни пано и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за постављање привременог објеката трговачко-угоститељске делатности, покретног слободностојећег рекламног паноа-експоната у простору, на површини јавне намене (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Предлог садржаја и локације за постављање која садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије – волумен и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.).
 • за рекламни објекат – и скица са изгледом рекламног објекта са предлогом локације за постављање.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 459 дин; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
 • Фотокопија личне карте.
Одобрење за привремени смештај грађевинског материјала на јавним површинама дуже од 24 часа (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал) (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал и др.)
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за издавање одобрења за привремени смештај грађевинског материјала на јавним површинама дуже од 24 часа (градилишна ограда, скела, расути грађевински материјал) (прибавља се у услужном центру Градске управе, тф. 294-769)  или га можете преузети овде .
 • Фотокопија Решења о грађевинској дозволи, односно Пријава радова или Решења којим се одобрава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
 • Скица (копија плана или ситуација) са означеном локацијом заузећа.
 • Доказ о уплати градске таксе у износу од 647 дин. за физичка лица, односно 2.548 дин за правна лица и предузетнике; прималац: Град Ваљево Рачун: 840-742241843-03 Модел: 97; поз. на бр: 68-107.
 • Фотокопија личне карте