Набавка горива (ЈН бр. 8/2016-01)

(ЈН бр. 8/2016-01)
датум уноса: 16.08.2016.
датум последње измене: 02.09.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка горива
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка горива
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 09132100 – Безоловни бензин
09134200 – Дизел гориво
Рок за подношење понуда 26.08.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 26.08.2016. у 11.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16.08.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.08.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 25.08.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 25.08.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 26.08.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 02.09.2016.