Јавне набавке – 2018. година

Почетак » Јавне набавке – 2018. година

 

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Набавка горива за Градску управу града Ваљева Градска управа града Ваљева
2. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
3. Набавка добара за потребе бифеа Градска управа града Ваљева
4. Редовно одржавање урбаног мобилијара на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
5. Редовно одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
6. Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
7. Услуга израде Плана генералне регулације “ЈУГ” Градска управа града Ваљева
8. Набавка материјала за одржавање хигијене Градска управа града Ваљева
9. Набавка потрошног материјала Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање асфалтираних улица и улица са застором од гранитне коцке Градска управа града Ваљева
11. Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама Градска управа града Ваљева
12. Пружање услуге „Помоћ у кући“ Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама Градска управа града Ваљева
15. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на путевима Градска управа града Ваљева
16. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
17. Набавка противградних ракета Градска управа града Ваљева
18. Пројектовање јавне расвете – улица Ужичка Градска управа града Ваљева
19. Извођење радова на санацији клизишта у улици Ђердапској 27 (Лајшић Владимир) – 2. фаза Градска управа града Ваљева
20. Услуга поправке административне опреме Градска управа града Ваљева
21. Израда пројекта санације клизишта на путевима Радија-Беомужевић, Мала шума-Јевтићи у Лукавцу, Раскршће-Доњи крај у Доњој Каменици, Горње Лесковице-Остојићи (клизиште Ђуров поток) и на путу Туфегџићи-Котешица Градска управа града Ваљева
22. Израда пројекта санације клизишта код гробља у Пријездићу Градска управа града Ваљева
23. Измена и допуна пројектне документације за санацију клизишта у Подгоричкој улици Градска управа града Ваљева
24. Измена и допуна пројектне документације за санацију клизишта на Сувој Чесми Градска управа града Ваљева
25. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње Градска управа града Ваљева
26. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама Градска управа града Ваљева
27. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
28. Инвестиционо oдржавање јавног осветљења на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
29. Редовно одржавање макадамских улица на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
30. Редовно одржавање тротоара у зонама школа и на улицама по приоритетима Градска управа града Ваљева
31. Набавка продужења лиценце за антивирус програм Градска управа града Ваљева
32. Инвестиционо одржавање – асфалтирање улица Градска управа града Ваљева
33. Санација клизишта у улици Ђердапској 27 (Лајшић Владимир) – 2.фаза – Поновљен поступак Градска управа града Ваљева
34. Услуге одржавања и поправке возила са резервним деловима Градска управа града Ваљева
35. Израда пројекта парцелације Градске куће на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
36. Редовно одржавање асфалтираних путева – Поновљен поступак Градска управа града Ваљева
37. Организација летовања за децу из социјално и материјално угрожених породица Градска управа града Ваљева
38. Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица Градска управа града Ваљева
39. Редовно одржавање јавних чесми и фонтана Градска управа града Ваљева
40. Радови у котларници објекта нове О.Ш. „Милован Глишић“ Градска управа града Ваљева
41. Редовно одржавање, повећање протицајног профила, заштита и чишћење корита водотока другог реда у Ваљеву Градска управа града Ваљева
42. Постављање ограде око метеоролошке станице на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
43. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
44. Радови на отклањању примедби комисије за технички преглед објекта О.Ш. „Милован Глишић“ Градска управа града Ваљева
45. Геодетске услуге Градска управа града Ваљева
46. Услуге физичког обезбеђења објеката града Ваљева Градска управа града Ваљева
47. Набавка сигурносно безбедоносних седишта за децу Градска управа града Ваљева
48. Чишћењe наноса бетонске бране на реци Градац у Ваљеву Градска управа града Ваљева
49. Радови на отклањању примедби комисије за технички преглед објекта О.Ш. „Милован Глишић“ – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК. Градска управа града Ваљева
50. Радови на изградњи кишне канализације у парку на Петом пуку – одвод из централног спомен обележја Градска управа града Ваљева
51. Радови на изради кишне канализације у Попучкама Градска управа града Ваљева
52. Изградња фекалне канализације у улици Симе Пандуровића Градска управа града Ваљева
53. Дератизација и дезинсекција на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
54. Редовно одржавање атарских путева Градска управа града Ваљева
55. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на путевима Градска управа града Ваљева
56. Уређење постојећег дечијег игралишта и зелене површине у Насељу 27. новембар Градска управа града Ваљева
57. Израда пројекта регулације реке Кривошије у зони моста на путу М27 Градска управа града Ваљева
58. Пројектовање насипа на реци Градац од црпне станице водовода до депонијске преграде
59. Изградња јавних чесми и фонтанa Градска управа града Ваљева
60. „Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Стрелиште“ Градска управа града Ваљева
61. Редовно одржавање путног појаса и одводњавање Градска управа града Ваљева
62. Реконструкција објеката месне заједнице Градска управа града Ваљева
63. Израда пројектне документације за реконструкцију улице Вука Караџића
64. Израда пројекта бициклистичке стазе у улици Владике Николаја од улице Узун Миркове до обилазнице Градска управа града Ваљева
65. Студија изводљивости за привредну зону Градска управа града Ваљева
66. Радови на отклањању примедби комисије за технички преглед објекта О.Ш. „Милован Глишић“ – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК. Градска управа града Ваљева
67. Набавка рачунарске опреме и штампача Градска управа града Ваљева
68. Услуге мерења параметара квалитета ваздуха и нивоа буке у граду Ваљеву
69. Набавка намештаја Градска управа града Ваљева
70. Пружање услуге „Лични пратилац детета“ Градска управа града Ваљева
71. Редовно одржавање мостова на улицама Градска управа града Ваљева
72. Набавка и уградња опреме за црпне станице и постројења за прераду одпадних вода – ППОВ Горић Градска управа града Ваљева
73. Набавка оброка за потребе „Дневног боравка” Градска управа града Ваљева
74. Набавка намештаја – Поновљен поступак Градска управа града Ваљева
75. Пружање услуге „Клуб особа са инвалидитетом“ Градска управа града Ваљева
76. Услуге мерења параметара квалитета ваздуха и нивоа буке у граду Ваљеву – Партију бр. 1 – Контрола квалитета ваздуха – Поновљен поступак Градска управа града Ваљева
77. Израда пројектно – техничке документације за нову саобраћајницу кроз привредну зону са кружним током Градска управа града Ваљева
78. Израда пројектне документације за реконструкцију улице Вука Караџића – Поновљен поступак Градска управа града Ваљева
79. Набавка урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
80. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
81. Услуге осигурања Градска управа града Ваљева
82. Редовно одржавање мостова на путевима Градска управа града Ваљева
83. „Израда пројектне документације игралишта за баскет и дечијег игралишта у улици Јакова Ненадовића на кат 1019 КО Рађево село“ Градска управа града Ваљева
84. „Израда пројекта санација 3 клизишта у селу Суводање насталих након поплава у јулу 2018.године“. Градска управа града Ваљева
85. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
86. „Студије оправданости урбанизације насеља Колубара“ Градска управа града Ваљева
87. Одржавање асфалтираних улица Градска управа града Ваљева
88. Зимско одржавање улица и путева Градска управа града Ваљева
89. Редовно одржавање атарских путева Градска управа града Ваљева
90. Измена и допуна Плана генералне регулације Привредна зона Градска управа града Ваљева
91. Услугa израде пројекта за реконструкцију објекта Опште болнице Ваљево Градска управа града Ваљева
92. Набавка и уградња котла у котларници нове О.Ш. Милован Глишић Градска управа града Ваљева
93. „Набавка Услуга за реализацију Мере – Промовисање међу послодавцима постојећих законских решења и могућности које закон пружа“. Градска управа града Ваљева
94. „Набавку Услуга за реализацију Мере – Израда едукативног материјала намењеног ученицима основних и средњих школа у циљу очувања њиховог репродуктивног здравља и промовисања здравих стилова живота“. Градска управа града Ваљева
95. Израда пројекта парцелације и препарцелације за потребе експропријације ради формирања парцела јавне намене за изградњу инфраструктурног водопривредног објекта – регулације реке Обнице (од км 0+000 до км 1+290) Градска управа града Ваљева
96. Извођење радована санацији потпорног зида и дела улице Цаке Миливојевић испред броја 46 Градска управа града Ваљева
97. Набавка намештаја- Поновљен поступак
Друга партија: Набавка канцеларијских столица
Градска управа града Ваљева
98. Реконструкција улице Нушићеве (од улице Карађорђеве до улице Доктора Пантића) Градска управа града Ваљева
99. „Студије оправданости урбанизације насеља Колубара – Поновљен поступак“ Градска управа града Ваљева
100. „Концесија – у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (‘Сл. гласник’, бр: 88/11, 15/16 и 104/16)“ Градска управа града Ваљева
100а. Превоз путника на линијама јавног градског и приградског
саобраћаја на територији града Ваљева за период 2019-2029
Градска управа града Ваљева
101. Израда пројектно – техничке документације за јавни тоалет у парку преко пута Центра за културу
Градска управа града Ваљева
102. Набавка горива за Градску управу града Ваљева Градска управа града Ваљева
103. Радови на поправци тротоара (у раскрсници улица Филипа Вишњића и Радничке и тротоара у улици Прва Пролетерска од улице Здравка Јовановића до улице Радничке) Градска управа града Ваљева
104. Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове улице Мирка Обрадовића Градска управа града Ваљева
105. Инвестиционо одржавање улице Симе Пандуровића Градска управа града Ваљева
106. Набавка електричне енергије за јавну расвету и семафоре на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
107. Радови на изградњи Јавног осветљењa Душанова – Пантићева, Владике Николаја Градска управа града Ваљева
108. Набавка добара за опремање Регионалног иновационог стартап центра Ваљево Градска управа града Ваљева
109. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице Мише Рељића и улице на делу кат. парц. број 3104 од улице Миливоја Радосављевића до улице Мише Рељића и простора око тржнице Градска управа града Ваљева
110. Набавка аутомобила Градска управа града Ваљева
111. Израда пројектне документације за реконструкцију улице Сувоборске Градска управа града Ваљева
112. Изградња плочастог пропуста у Горњој Буковици код школе Градска управа града Ваљева
113. Изградња новог атарског пута поред Индустријске зоне Градска управа града Ваљева
114. Набавка новогодишње расвете Градска управа града Ваљева
115. Услугa постављања клизалишта Градска управа града Ваљева
116. Студија изводљивости „ Технологија прераде отпадних вода – Дивчибаре“ Градска управа града Ваљева
117. Надоградња централног система за видео надзор и детекцију прекршаја у објекту Полицијске управе у Ваљеву“ Градска управа града Ваљева
118. Асфалтирање саобраћајнице на Дивчибарама од Језера до нове ски стазе“ Градска управа града Ваљева
119. Санација оштећених макадамских путева Градска управа града Ваљева
120. Извођење радова на санацији потпорног зида и дела улице Цаке Миливојевић испред броја 46-поновљен поступак Градска управа града Ваљева
121. Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева

Архива: 2020 |2019 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013